Εποξειδικό αστάρι δυο (2) συστατικών UNI-EPOXY 2K PRIMER 750ml

15.00 
Σύντομη Περιγραφή:

Το UNI-EPOXY PRIMER 2K είναι υψηλής ποιότητας εποξειδικό αστάρι κατάλληλο για τα ύφαλα και τα έξαλα των σκαφών. Ιδανικό προϊόν για ναυτιλιακή ή μη χρήση σε ξύλινες, πολυεστερικές ή τσιμεντένιες επιφάνειες για εξωτερική και εσωτερική χρήση..


Τιμή σε πόντους: 2500 πόντοι
UNI-EPOXY 2K PRIMER 750ml
Σε Απόθεμα
+

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών για νέες ή πρώην βαμμένες επιφάνειες για την προστασία επιφανειών με ιδιαίτερες απαιτήσεις.  Είναι κατάλληλο για τα ύφαλα και τα έξαλα των σκαφών. Αποτελεί την ιδανική βάση για ένα μεγάλης διάρκειας σύστημα, όταν συνδυάζεται με το POLYGLOSS, TROPIKAL, ANTISKID, POOLGLOSS σε παραθαλάσσιο ή υποθαλάσσιο περιβάλλον. Λόγω της σύνθεσης του εξομαλύνει το υπόστρωμα γεμίζοντας τις ατέλειες. Έχει εύκολη εφαρμογή και γρήγορο στέγνωμα. Ιδανικό προϊόν για ναυτιλιακή ή μη χρήση σε ξύλινες, πολυεστερικές ή τσιμεντένιες επιφάνειες για εξωτερική και εσωτερική χρήση..


•  Ιδανικό για ναυτιλιακή χρήση και για υπερκατασκευές, ή τσιμεντένιες επιφάνειες

•  Ιδανικό υπόστρωμα των τελικών πολυουρεθανικών χρωμάτων POLYGLOSSANTISKID TROPIKAL, και το χρώμα πισίνας POOLGLOSS

•  Υψηλή χημική & μηχανική αντοχή

 Μεγάλη γεμιστική ικανότητα με ισχυρή πρόσφυση

Κάλυψη: 10-12m²/lt, ανάλογα με το πάχος της κάθε στρώσης και την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε από τα συνημμένα τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.


Προεργασία:

 Καινούργιες πολυεστερικές επιφάνειες:
Σε νέες επιφάνειες από πολυεστέρα είναι σημαντική η απομάκρυνση των λιπαρών ουσιών. Πλένουμε και τρίβουμε την επιφάνεια με ζεστό νερό και σαπούνι (απορρυπαντικό). Ακολουθεί πολύ καλό ξέπλυμα, στέγνωμα και καθάρισμα με διαλυτικό THINNER 125. Ασταρώνουμε με UNI-EPOXY 2K, 2 στρώσεις

Καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, τσιμέντο:

Εφαρμόζουμε POLACRYL 301μέχρι η επιφάνεια να κορεστεί. Ασταρώνουμε με UNI-EPOXY PRIMER 2K, 1-2 στρώσεις.


•Καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, τσιμέντο:

Εφαρμόζουμε POLACRYL 301 μέχρι η επιφάνεια να κορεστεί. Ασταρώνουμε με UNI-EPOXY PRIMER 2K, 1-2 στρώσεις.


 Στέγνωμα - Απόδοση

Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και το πάχος της επίστρωσης, προσδιορίζουν το χρόνο που απαιτείται για το στέγνωμα. Επιφανειακό στέγνωμα: 1 ώρα.

Χρόνος επαναβαφής: 4-6 ώρες.
Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP. Εικονογράμματα κινδύνου Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες: προϊόν αντιδράσεως:διςφαινολο-Α-(επιχλωρυδρίνη) εποξυρητίνη (αριθμητικό μέσο μοριακό βάρος ≤ 700) βουταν-1-όλη τολουόλιο Δηλώσεις επικινδυνότητας H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Δηλώσεις προφυλάξεων P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Συμπληρωματικές δηλώσεις: EUH205 Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Brands:
Pellachrom

UNI EPOXY (TDS_G870_UNI-EPOXY_EL_2001_V01_6.pdf, 347 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική