-24%

Κιτ επιδιόρθωσης βαφής αυτοκινήτου G3300 Meguiar's

64.99 
Αρχική Τιμή: 85.56 
Σύντομη Περιγραφή:

Σετ  επαναφοράς χρώματος και γυαλάδας του αυτοκινήτου. Επανέρχεστε στην εκθεσιακή του κατάσταση, με το κιτ επιδιόρθωσης βαφής αυτοκινήτου Brilliant Solutions Paint Restoration Kit G3300 Meguiar's αποτελείται από επιλεγμένα προϊόντα για πλύσιμο, καθαρισμό, φινίρισμα, κέρωμα & συντήρηση του αυτοκινήτου.

Τιμή σε πόντους: 10831 πόντοι
G3300 Meguiar's
Μη Διαθέσιμο

Το σετ επιδιόρθωσης βαφής αυτοκινήτου Brilliant Solutions Paint Restoration Kit G3300 Meguiar's αποτελείται από επιλεγμένα προϊόντα για πλύσιμο, καθαρισμό, φινίρισμα, κέρωμα & συντήρηση του αυτοκινήτου.


Το κιτ περιλαμβάνει:

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑΣτοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ: ∆ιάβρωση / ερεθισµός του δέρµατος, Κατηγορία 2 - Ερεθ. ∆έρµ 2, H315 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους-επαναλαµβανόµενη έκθεση, Κατηγορία 2 - STOT RE 2, H373
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ.
Σύµβολα: GHS07 (Θαυµαστικό) | GHS08 (ΚίνδυνοςΥγείας) |
 
Συστατικά: Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β. Μέσος αλειφατικός διαλύτης νάφθας 64742-88-7 265-191-7 7 - 13
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση: Nευρικό σύστηµα | H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά: P102 Μακριά από παιδιά. Πρόληψη: P260A Μην αναπνέετε ατµούς. P260B Μην αναπνέετε τη σκόνη Απόκριση: P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος : Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Απόρριψη: P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς. Συµπληρωµατικές δηλώσεις κινδύνου: EUH208 Περιέχει Μίγµα 5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο-2Hισοθειαζολ-3-όνης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει 2% των συστατικών µε άγνωστους κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον. 
Συστατικά κατά (EU) No 528/2012 για τα βιοκτόνα προϊόντα: Περιέχει ένα βιοκτόνο προϊόν : Περιέχει Μίγµα 5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3- όνης.Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Αναφερθείτε στο ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας του Προϊόντος για την άγνωστη % περιεκτικότητα των συστατικών.(www.3M.com/msds).
Σηµειώσεις για την επισήµανση: Ενηµερωµένο ως προς τον Κανονισµό (EC) No.648/2004 για τα απορρυπαντικά. Η H304 δεν απαιτείται στην επισήµανση του προϊόντος εξαιτίας του ιξώδους του. A33: Συστατικά κατά 648/2004 : Περιέχει επίσης: Αρωµατικές ουσίες,µίγµα µεθυλχλωροϊσοθειαζωλινόνης και µεθυλισοθειαζωλινόνης (3:1). G71:Συστατικά κατά 648/2004: Τουλάχιστον 5% αλλά κάτω του 15%: Ανιονική επιφανειοδραστική ουσία.Κάτω του 5%: Αµφοτερική επιφανειοδραστική ουσία. Περιέχει επίσης : Αρωµατικές ουσίες,µίγµα µεθυλχλωροϊσοθειαζωλινόνης και µεθυλισοθειαζωλινόνης (3:1). Η σηµείωση P εφαρµόζεται στο CASRNs 64742-48-9 και 8052-41-3.
Brands:
Meguiar's

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (g3300_msds_gr_7_7_17.pdf, 93 Kb) [Λήψη]

Εξαιρετικό! Κάνει αυτό που λέει. Αξίζει να το δοκιμάσει κανείς.
Γράψτε μια κριτική

Σχετικά προϊόντα