Υγρό κερί αυτοκινήτου με βάση Καρναούμπα Carnauba Wax G7016 Meguiar's Gold Class 473ml

26.67 
Σύντομη Περιγραφή:

Υγρό κερί αυτοκινήτου με βάση Καρναούμπα. Carnauba Plus Premium Wax της Meguiar's Gold Class με βελτιωμένη σύνθεση που αφήνει στο χρώμα βαθιές αντανακλάσεις με βαθιά εκθαμβωτική λάμψη.


Τιμή σε πόντους: 4445 πόντοι
G7016EU Carnauba Plus Wax
Σε Απόθεμα
+

Κερί αυτοκινήτου Carnauba Plus Premium Wax η ισχυρή, μακρόχρονη προστασία της Meguiar's. Αναβαθμισμένο κερί Καρναούμπα αρίστης ποιότητας σε ειδικό μείγμα με προστατευτικά πολυμερή για ασφαλή χρήση σε βερνίκι. Με βελτιωμένη σύνθεση που αφήνει στο χρώμα βαθιές αντανακλάσεις με εκθαμβωτική λάμψη.

Χαρακτηριστικά:

- Εφαρμόζεται με DA έκκεντρο ή περιστροφικό αλοιφαδόρο.

- Αφαιρείται εύκολα χωρίς να αφήνει κατάλοιπα σκόνης.

- Μακρυά από: Λάστιχο, Βινύλιο και Άβαφη περιοχή

Η συσκευασία περιλαμβάνει και 1 σφουγγαράκι εφαρμογής

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ
Στοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ.
Σύµβολα: GHS07 (Θαυµαστικό) | GHS08 (ΚίνδυνοςΥγείας) |

Συστατικά: Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β. Μέσος αλειφατικός διαλύτης νάφθας 64742-88-7 265-191-7 < 10 Μίγµα 5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο2H-ισοθειαζολ-3-όνης 55965-84-9 < 0,01
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ:
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση: Nευρικό σύστηµα |
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Γενικά: P102 Μακριά από παιδιά.
Πρόληψη: P260A Μην αναπνέετε ατµούς.
Απόκριση: P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος : Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Απόρριψη: P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς /
εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς.

Brands:
Meguiar's

Carnauba Plus Premium Wax Υγρό κερί αυτοκινήτου (Δελτίο_δεδομένων_ασφαλείας_Carnauba_Plus_Premium_Wax.pdf, 188 Kb) [Λήψη]

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (g7016_msds_gr_29_6_17.pdf, 276 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Σχετικά προϊόντα