Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν μόνο για το ηλεκτρονικό κατάστημα και όχι για το φυσικό. Αγορές από το φυσικό κατάστημα επιβαρύνονται με 5%.

Κερί γυαλίσματος FARECLA G3 WAX W501 500ml

G3W501
13.80 
Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες
Τιμή σε πόντους: 1472 πόντοι
Τρόποι αποστολής
Τρόποι πληρωμής
Πλεονεκτήματα (γιατί εμάς)

Κερί γυαλίσματος  περιέχει ένα εξαιρετικό γυαλιστερό φινίρισμα και είνα για όλους τους τύπους  χρώματος, απλώνεται εύκολα παρέχοντας μια παχιά προστατευτική επίστρωσης που διαρκεί έως και 3 μήνες

Πακέτο γυαλάδας τελικού φινιρίσματος
Τελική τιμή Πακέτου: !!
Εξοικονομείτε έκπτωση: : 2.50 €
58.30 € 55.80 €
Επιπλέον έκπτωση συνδυαστικά με συναφή προϊόντα
Τελική τιμή Πακέτου: !!
Εξοικονομείτε έκπτωση: : 2.60 €
55.80 € 53.20 €

Το κερί γυαλίσματος της FARECLA G3 WAX είναι ειδικά διαμορφομένο προιόν σχεδιασμένο για να προσφέρει την μέγιστη γυαλάδα στην βαφή.Γρήγορο και εύκολο στην χρήση εξαιρετική γυαλάδα με μεγάλη διάρκεια. Δεν στεγνώνει στο άμεσο ηλιακό φως. Εξαιρετική ανθεκτικότητα έως 3 μήνεςΠροσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Ταξινόμηση (CLP): -: EUH208 Ανεπιθύμητες επιδράσεις: Περιέχει ¬a mixture of: 5-chloro-2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 247-500-7] and 2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 220-239-6]¬. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.2.2. Στοιχεία επισήμανσης Στοιχεία επισήμανσης:Δηλώσεις επικινδυνότητας: EUH208: Περιέχει . Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.2.3. Αλλοι κίνδυνοι ΑΒΤ: Αυτή η ουσία δεν αναγνωρίζεται ως ουσία ABT/vPvB.Τμημα 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα Επικίνδυνα συστατικά:HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS - REACH No. 01-2119456620-43-XXXXEINECS CAS PBT / WEL Ταξινόμηση (CLP) Ποσοστό 926-141-6 - Ουσία για την οποία υπάρχει κοινοτικό όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας.Asp. Tox. 1: H304; -: EUH066 1-10%HYDROCARBONS, C11-C13, ISOALKANES, < 2% AROMATICS - REACH No. 01-2119456810-40-0000920-901-0 246538-78-3 Ουσία για την οποία υπάρχει κοινοτικό όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας.Asp. Tox. 1: H304 1-10%BRONOPOL (INN)200-143-0 52-51-7 - Acute Tox. 4: H312; Acute Tox. 4: H302;STOT SE 3: H335; Skin Irrit. 2: H315;Eye Dam. 1: H318; Aquatic Acute 1:H400<1% Τμημα 4: Μέτρα πρώτων βοηθειώ ν4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Επαφή με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό.Επαφή με τα μάτια: Πλύνετε το μάτι με τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά.Βρώση: Πλύνετε το στόμα με νερό.Εισπνοή: Συμβουλευθείτε ιατρό.4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες Επαφή με το δέρμα: Μπορεί να υπάρχει ελαφρός ερεθισμός στο σημείο επαφής.Επαφή με τα μάτια: Μπορεί να σημειωθεί ερεθισμός και κοκκίνισμα.Βρώση: Μπορεί να υπάρξει ερεθισμός του λαιμού.Εισπνοή: Απουσία συμπτωμάτων.Καθυστερημένες / 6 μεσες επιδράσεις: Δε διατίθενται δεδομένα.4.3. Ενδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Αμεση / Ειδική θεραπεία: Δεν ισχύει. Τμημα 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1. Πυροσβεστικά μέσα Μέσα πυρόσβεσης: Πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης για την περιβάλλουσα πυρκαγιά. Χρησιμοποιείτε ψεκαζόμενο νερό για την ψύξη των δοχείων


Brands
Farecla
Find similar

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Farecla_G3_Glaze_Gloss_Enhancer_-_G3G101,_G3G118,_G3G501_-_Greek.pdf, 125 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Έχετε χρησιμοποιήσει το προϊόν;

Πείτε μας για την εμπειρία που είχατε και βοηθήστε τους χρήστες μας να λάβουν την σωστή απόφαση

Γράψτε μια κριτική
Πιθανόν να ενδιαφέρεστε για αυτά!
  • Συνδύασε το με...
  • Είδατε πρόσφατα
  • Bestsellers
  • Δημοφιλέστερα
  • Αγόρασαν επίσης...
 
 
 
 
 
Γρήγορη και υψηλής ποιότητας παράδοση

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί με courier παράδοση σε όλη τη χώρα

Διασφάλιση ποιότητας και εξυπηρέτηση

Προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα, σε βαθμό που να είμαστε εμείς σίγουροι

Επιστροφή εντός 14 ημερών

Έχετε την δυνατότητα να επιστρέψετε τα προϊόντα, 14 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής αυτών, εφόσον τα προϊόντα είναι στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε