Κερί γυαλίσματος FARECLA G3 WAX W501 500ml

12.50 
Σύντομη Περιγραφή:

Κερί γυαλίσματος  περιέχει ένα εξαιρετικό γυαλιστερό φινίρισμα και είνα για όλους τους τύπους  χρώματος, απλώνεται εύκολα παρέχοντας μια παχιά προστατευτική επίστρωσης που διαρκεί έως και 3 μήνες

Τιμή σε πόντους: 2084 πόντοι
Farecla G3W501Gloss Enhancer
Σε Απόθεμα
+

Το κερί γυαλίσματος της FARECLA G3 WAX είναι ειδικά διαμορφομένο προιόν σχεδιασμένο για να προσφέρει την μέγιστη γυαλάδα στην βαφή.Γρήγορο και εύκολο στην χρήση εξαιρετική γυαλάδα με μεγάλη διάρκεια. Δεν στεγνώνει στο άμεσο ηλιακό φως. Εξαιρετική ανθεκτικότητα έως 3 μήνεςΠροσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Ταξινόμηση (CLP): -: EUH208 Ανεπιθύμητες επιδράσεις: Περιέχει ¬a mixture of: 5-chloro-2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 247-500-7] and 2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 220-239-6]¬. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.2.2. Στοιχεία επισήμανσης Στοιχεία επισήμανσης:Δηλώσεις επικινδυνότητας: EUH208: Περιέχει . Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.2.3. Αλλοι κίνδυνοι ΑΒΤ: Αυτή η ουσία δεν αναγνωρίζεται ως ουσία ABT/vPvB.Τμημα 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα Επικίνδυνα συστατικά:HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS - REACH No. 01-2119456620-43-XXXXEINECS CAS PBT / WEL Ταξινόμηση (CLP) Ποσοστό 926-141-6 - Ουσία για την οποία υπάρχει κοινοτικό όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας.Asp. Tox. 1: H304; -: EUH066 1-10%HYDROCARBONS, C11-C13, ISOALKANES, < 2% AROMATICS - REACH No. 01-2119456810-40-0000920-901-0 246538-78-3 Ουσία για την οποία υπάρχει κοινοτικό όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας.Asp. Tox. 1: H304 1-10%BRONOPOL (INN)200-143-0 52-51-7 - Acute Tox. 4: H312; Acute Tox. 4: H302;STOT SE 3: H335; Skin Irrit. 2: H315;Eye Dam. 1: H318; Aquatic Acute 1:H400<1% Τμημα 4: Μέτρα πρώτων βοηθειώ ν4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Επαφή με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό.Επαφή με τα μάτια: Πλύνετε το μάτι με τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά.Βρώση: Πλύνετε το στόμα με νερό.Εισπνοή: Συμβουλευθείτε ιατρό.4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες Επαφή με το δέρμα: Μπορεί να υπάρχει ελαφρός ερεθισμός στο σημείο επαφής.Επαφή με τα μάτια: Μπορεί να σημειωθεί ερεθισμός και κοκκίνισμα.Βρώση: Μπορεί να υπάρξει ερεθισμός του λαιμού.Εισπνοή: Απουσία συμπτωμάτων.Καθυστερημένες / 6 μεσες επιδράσεις: Δε διατίθενται δεδομένα.4.3. Ενδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Αμεση / Ειδική θεραπεία: Δεν ισχύει. Τμημα 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1. Πυροσβεστικά μέσα Μέσα πυρόσβεσης: Πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης για την περιβάλλουσα πυρκαγιά. Χρησιμοποιείτε ψεκαζόμενο νερό για την ψύξη των δοχείων
Brands:
Farecla

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Farecla_G3_Glaze_Gloss_Enhancer_-_G3G101,_G3G118,_G3G501_-_Greek.pdf, 125 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική


ίσως... σας ενδιαφέρει

Χρήσιμα

  1.  Προαπαθούμε για τα καλύτερα προϊόντα την σωστή εξυπηρέτηση και το ιδανικό after sales.Γνωρίζουμε καλά τα προϊόντα ώστε να μπορούμε να προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις για τις δίκες σας ανάγκες.
  2. Σας διαβεβαιώνουμε ότι διαφυλάσσουμε πλήρως τα προσωπικά σας στοιχεία. 
  3. Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε είναι σε έλλειψη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
  4.   Δεχόμαστε επιστροφή εφόσον το προϊόν είναι ελαττωματικό 
  5.  Εξυπηρέτηση πελατών από τις 8:00 έως 14:30 μεσημέρι και από 17:00 έως 21:00 το βράδυ.

.