Αστάρι υφάλων 1 συστατικού Yacht Underwater Primer Hempel 750ml

Τιμή σε πόντους: 3897 πόντοι
46 Είδος(η)
260302008 Hempel

28.99 

Το Yacht Underwater είναι υπόστρωμα 1 συστατικού με νιφάδες αλουμινίου και χρησιμοποιείται πάνω και κάτω από την ίσαλο γραμμή καθώς και σαν μονωτικό για σύνδεση δύο διαφορετικών υφαλοχρωμάτων.

+

Το αστάρι υφάλων Yacht Underwater Primer Hempel με τροποποιημένη ουρεθάνη αλκυδικής βάσης εφαρμόζεται μόνο στα ύφαλα του σκάφους.
Το Yacht Underwater είναι υπόστρωμα 1 συστατικού με νιφάδες αλουμινίου και χρησιμοποιείται πάνω και κάτω από την ίσαλο γραμμή καθώς και σαν μονωτικό για σύνδεση δύο διαφορετικών υφαλοχρωμάτων.

Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες σαν αστάρι πάνω από παλιά χρώματα ή αστάρι υφαλοχρωμάτων για ξύλινα σκάφη.

Χρώμα αλουμίνιο 19000Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 [CLP/GHS]
Εικονογράμματα κινδύνου :

Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή
H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H373 - Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Αποφύγετε την αναπνοή ατμών, εκνεφώματος ή ομιχλών. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε γιατρό. Να διατηρείται δροσερό. Φυλάσσεται κλειδωμένο.
Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. 
Επικίνδυνα συστατικά : hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics μεθυλοστυρενιωμένη φαινόλη ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ΟΡΥΚΤΟ ΤΕΡΕΒΙΝΘΕΛΑΙΟ)
Συμπληρωματικά στοιχεία Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.


Brands:
Hempel

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Yacht Underwater Primer (HEMPEL'S_UNDERWATER_PRIMER_2603019000_el-GR.pdf, 180 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. +24%

REWARDS PROGRAM

Χρήσιμα