Αστάρι υφάλων 1 συστατικού Yacht Underwater Primer Hempel 750ml

32.00 
Σύντομη Περιγραφή:

Το Yacht Underwater είναι υπόστρωμα 1 συστατικού με νιφάδες αλουμινίου και χρησιμοποιείται πάνω και κάτω από την ίσαλο γραμμή καθώς και σαν μονωτικό για σύνδεση δύο διαφορετικών υφαλοχρωμάτων.

Τιμή σε πόντους: 5333 πόντοι
260302008 Hempel
Σε Απόθεμα
+

Το αστάρι υφάλων Yacht Underwater Primer Hempel με τροποποιημένη ουρεθάνη αλκυδικής βάσης εφαρμόζεται μόνο στα ύφαλα του σκάφους.
Το Yacht Underwater είναι υπόστρωμα 1 συστατικού με νιφάδες αλουμινίου και χρησιμοποιείται πάνω και κάτω από την ίσαλο γραμμή καθώς και σαν μονωτικό για σύνδεση δύο διαφορετικών υφαλοχρωμάτων.

Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες σαν αστάρι πάνω από παλιά χρώματα ή αστάρι υφαλοχρωμάτων για ξύλινα σκάφη.

Χρώμα αλουμίνιο 19000Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 [CLP/GHS]
Εικονογράμματα κινδύνου :

Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή
H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H373 - Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Αποφύγετε την αναπνοή ατμών, εκνεφώματος ή ομιχλών. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε γιατρό. Να διατηρείται δροσερό. Φυλάσσεται κλειδωμένο.
Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. 
Επικίνδυνα συστατικά : hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics μεθυλοστυρενιωμένη φαινόλη ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ΟΡΥΚΤΟ ΤΕΡΕΒΙΝΘΕΛΑΙΟ)
Συμπληρωματικά στοιχεία Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.


Brands:
Hempel

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Yacht Underwater Primer (HEMPEL'S_UNDERWATER_PRIMER_2603019000_el-GR.pdf, 180 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική


Χρήσιμα

  1.  Προαπαθούμε για τα καλύτερα προϊόντα την σωστή εξυπηρέτηση και το ιδανικό after sales.Γνωρίζουμε καλά τα προϊόντα ώστε να μπορούμε να προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις για τις δίκες σας ανάγκες.
  2. Σας διαβεβαιώνουμε ότι διαφυλάσσουμε πλήρως τα προσωπικά σας στοιχεία. 
  3. Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε είναι σε έλλειψη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
  4.   Δεχόμαστε επιστροφή εφόσον το προϊόν είναι ελαττωματικό 
  5.  Εξυπηρέτηση πελατών από τις 8:00 έως 14:30 μεσημέρι και από 17:00 έως 21:00 το βράδυ.

.