Καθαριστικό διαβρωτικό στρειδώνας C1 Shell Remover Bottom Cleaner 500ml

18.00 
Σύντομη Περιγραφή:

Αφαιρετικό στρειδωνας C1Bottom Cleaner. Ο πιο αποτελεσματικός, οικονομικός και εύκολος τρόπος για την αφαίρεση τον καθαρισμό στα ύφαλα του σκάφους , και σε σημεία που δεν είναι βαμμένα με υφαλόχρωμα χωρίς ξύσιμο και τριψιμο.

Τιμή σε πόντους: 3000 πόντοι
Bottom Cleaner C1 Shell Remover
Σε Απόθεμα
+

Καθαριστικό διαβρωτικό στρειδώνας (διαβρωτικό) Bottom Cleaner είναι ναυτιλιακό προιόν με δυνατή και αποτελεσματική φόρμουλα για τον καθαρισμό στα ύφαλα του σκάφους , και σε σημεία που δεν είναι βαμμένα με υφαλόχρωμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ποδιά της μηχανής και στην προπέλα Είναι έτοιμο προς χρήση.


Οδηγίες Χρήσης:

Χρησιμοποιήστε γλυκό νερό υπό πίεση για να αφαιρέσετε μαλακούς οργανισμούς/λειχήνες και μεγαλύτερες ακαθαρσίες από τη γάστρα του σκάφους. Εφαρμόστε το Σπρέι C1 στην επιφάνεια. Αναλόγως της βρωμιάς, αφήστε το προϊόν από 5 έως 15 λεπτά στην επιφάνεια, αλλά μην το αφήσετε να στεγνώσει στην επιφάνεια. Αφαιρέστε τη βρωμιά και επεξεργαστείτε με γλυκό νερό υπό πίεση ή χρησιμοποιήστε μαλακή βούρτσα και ξεπλύνετε με νερό. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί αν δεν αφαιρεθεί η βρωμιά.

Χαρακτηριστικά:

Τύπος επιφάνειας : Πολυεστέρας, Χάλυβας, Ορείχαλκος

Οσμή :  Ιδιαίτερη/ έντονη

Διαλυτότητα στο νερό  : 100%

Μέθοδος εφαρμογής  :Ειδικό μπουκάλι με ενσωματωμένο σπρέι

Μην το χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες βαμμένες με χρώματα 1οςσυστατικού

.

Παρατηρήσεις:

  • Προστατεύστε το gel coat μη βυθιζόμενων επιφανειών, καθώς μπορεί να μειώσει την γυαλάδα του.
  • Δεν ενεργεί πάνω σε χρώματα και αστάρια δυο συστατικών
  • Μην το εφαρμόζετε σε γυμνό μη ασταρωμένο μέταλλο

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Skin Corr. 1A: H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες
STOT SE 3: H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που
διευκολύνει την αναπνοή
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί
επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (DECAPANTE.pdf, 274 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική