Σφραγιστικό 1K PU αρμόκολλα πολυουρεθάνης ET/PU 7200 310ml

6.50 
Σύντομη Περιγραφή:

Το ET/PU 7200 είναι ένα σφραγιστικό - συγκολλητικό προϊόν πολλαπλών χρήσεων για χρήση σε ναυτιλιακές εφαρμογές. Είναι κατάλληλο για τον σχηματισμό ελαστικών αρμών ανθεκτικών σε ταλαντώσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σφράγισης.

Τιμή σε πόντους: 1084 πόντοι
ETALON ET/PU 7200 310ml
Σε Απόθεμα
+

Ταχυστέγνωτη αρμόκολλα πολυουρεθάνης για ελαστικές συγκολλήσεις και στεγανοποίηση αρμών, κολλήσεων και μεταλλικών ενώσεων. Κόλλα και στεγανοποιητικό πολυουρεθάνης γρήγορης σκλήρυνσης με εύκολη λείανση & ισοπέδωση, μπορεί να εφαρμοστεί και με πινέλο, επιτρέποντας γρήγορη βαφή σε εργασίες φινίρισμα & επισκευής αμαξώματος. αρμών σκαφους κλπ.


  • Διατίθεται σε 3 αποχρώσεις: Λευκό γκρι ,μαύρο
  • Εύκολη στην εφαρμογή και με πινέλο. Βαφόμενη μετά από 30 λεπτά.Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) Εικονογράμματα κινδύνου :
 
Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή Δηλώσεις επικινδυνότητας : H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Δηλώσεις προφυλάξεων : Πρόληψη: P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. P272 Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. Επέμβαση: P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. P362 + P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Διάθεση: P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων. Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα: 479-930-8 Hardener LH (1,6-Hexanedialdimine) Pentamethyl piperidylsebacate Πρόσθετη Επισήμανση: EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 Άλλοι κίνδυνοι
Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 0,1% ή υψηλότερα.


Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική


Χρήσιμα

  1.  Προαπαθούμε για τα καλύτερα προϊόντα την σωστή εξυπηρέτηση και το ιδανικό after sales.Γνωρίζουμε καλά τα προϊόντα ώστε να μπορούμε να προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις για τις δίκες σας ανάγκες.
  2. Σας διαβεβαιώνουμε ότι διαφυλάσσουμε πλήρως τα προσωπικά σας στοιχεία. 
  3. Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε είναι σε έλλειψη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
  4.   Δεχόμαστε επιστροφή εφόσον το προϊόν είναι ελαττωματικό 
  5.  Εξυπηρέτηση πελατών από τις 8:00 έως 14:30 μεσημέρι και από 17:00 έως 21:00 το βράδυ.

.