Υγρό κερί αυτοκινήτου με πολυμερη Ultimate Liquid Wax Meguiar's G18216 473ml

45.59 
Σύντομη Περιγραφή:

Υδροφοβικό υγρό κερί αυτοκινήτου Ultimate Liquid Wax της Meguiar's προσφέρει ανθεκτική προστασία με ενισχυμένη αντανακλαστικότητα και εκπληκτικό βάθος στο χρώμα, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα σε πλαστικά και λάστιχα. Ιδανικό σε βερνίκια & γυαλιστερά χρώματα.

Τιμή σε πόντους: 7598 πόντοι
G18216
Σε Απόθεμα
+

Το κερί αυτοκινήτου σε πάστα Ultimate Paste Wax είναι το πιο προηγμένο αμιγώς συνθετικό υδροφοβικό κερί της Meguiar's. Η σύνθεσή του με πολυμερή δημιουργεί προστατευτικό φράγμα μεγάλης διάρκειας που σταγονοποιεί το νερό, ενώ παράλληλα η νέα τεχνολογία λεπτού φιλμ της Meguiar’s® καθιστά την εφαρμογή εύκολη υπόθεση ακόμα και αν πρέπει να κερώσετε στον ήλιο!

Υγρό κερί UltimateLiquid Wax προσφέρει ανθεκτική προστασία με ενισχυμένη αντανακλαστικότητα και εκπληκτικό βάθος στο χρώμα, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα σε πλαστικά και λάστιχα. Ιδανικό σε βερνίκια & γυαλιστερά χρώματα.

Περίληψη:

 • Περιέχει στην συσκευασία σφουγγαράκι Meguiar's Soft Foam Applicator Pad και πετσέτα Meguiar's Supreme Shine Microfiber Towel
 • ανθεκτική προστασία με ενισχυμένη αντανακλαστικότητα και εκπληκτικό βάθος στο χρώμα
 • Υδροφοβικό
 • Νέα τεχνολογία λεπτού φιλμ της Meguiar’s®
 • Δεν αφήνει κατάλοιπα σε πλαστικά και λάστιχα.
 • Ιδανικό σε βερνίκια & γυαλιστερά χρώματα.
 • Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 σφουγγαράκι εφαρμογής και 1 πετσέτα μικροϊνών.

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ


Στοιχεία επισήµανσης
CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ: ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ.
Σύµβολα: GHS02 (φλόγα) |GHS07 (Θαυµαστικό) |
    
Συστατικά:
Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β. Υδρογονοκατεργασµένη βαρειά νάφθα (πετρελαίου) 64742-48-9 265-150-3 30 - 60
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H228 Εύφλεκτο στερεό. H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Γενικά: P102 Μακριά από παιδιά.
Πρόληψη: P210A Μακριά από θερµότητα/θερµές επιφάνειες/σπινθήρες/γυµνές φλόγες και άλλες πηγές P261A Αποφεύγετε την αναπνοή ατµών.
Απόκριση: P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος : Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. P370 + P378G Σε περίπτωση πυρκαγιάς:Χρησιµοποιήστε ένα πυροσβεστικό µέσο κατάλληλο για εύφλεκτα υγρά όπως ξηρό χηµικό ή διοξείδιο του άνθρακα για την κατάσβεση.
Απόρριψη: P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς. 12% του µείγµατος, αποτελείται από συστατικά άγνωστης οξείας στοµατικής τοξικότητας. Περιέχει 64% των συστατικών µε άγνωστους κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον.
Σηµειώσεις για την επισήµανση: Η H304 δεν απαιτείται στην επισήµανση του προϊόντος εξαιτίας του ιξώδους του. Η σηµείωση P εφαρµόζεται στο CASRN 64742-48-9 και 8052-41-3.Η σηµείωση N εφαρµόζεται στο CASRN 64742-46- 7.H228 αποδίδεται µε βάση τα δεδοµένα των ελέγχων που υποδεικνύουν ότι το προϊόν αυτό είναι ένα εύφλεκτο στερεό. 

Brands:
Meguiar's

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική


ίσως... σας ενδιαφέρει

Χρήσιμα

 1.  Προαπαθούμε για τα καλύτερα προϊόντα την σωστή εξυπηρέτηση και το ιδανικό after sales.Γνωρίζουμε καλά τα προϊόντα ώστε να μπορούμε να προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις για τις δίκες σας ανάγκες.
 2. Σας διαβεβαιώνουμε ότι διαφυλάσσουμε πλήρως τα προσωπικά σας στοιχεία. 
 3. Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε είναι σε έλλειψη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
 4.   Δεχόμαστε επιστροφή εφόσον το προϊόν είναι ελαττωματικό 
 5.  Εξυπηρέτηση πελατών από τις 8:00 έως 14:30 μεσημέρι και από 17:00 έως 21:00 το βράδυ.

.