Αλοιφή επαναφοράς χρώματος αυτοκινήτου Ultimate Compound G17216 Meguiar's 450ml

18.86 
Σύντομη Περιγραφή:

Επαναφέρετε, με ασφάλεια, το χρώμα και την γυαλάδα του αυτοκινήτου στην εκθεσιακή τους κατάσταση, με την αλοιφή αυτοκινήτου για γρατζουνιές Ultimate Compound της Meguiar's.

Επαναφέρει το χρώμα ακόμα και σε παραμελημένα ή ξεθωριασμένα αυτοκίνητα.

Τιμή σε πόντους: 3144 πόντοι
G17216EU Ultimate Compound
Σε Απόθεμα
+

Με την αλοιφή αυτοκινήτου για γρατζουνιές Ultimate Compound της Meguiar's μπορείτε να επαναφέρετε, με ασφάλεια, το χρώμα και την γυαλάδα του αυτοκινήτου στην εκθεσιακή τους κατάσταση. Η επαναστατική σύνθεση της αλοιφής, με μικρολειαντικούς κόκκους αφαιρεί τους επίμονους λεκέδες, όπως κηλίδες, οξειδώσεις, άλατα, γρατζουνιές, ολογράμματα και περιττώματα πουλιών, ενώ ταυτόχρονα δίνει ένα φινίρισμα καθρέφτη. Προετοιμάζει τέλεια την επιφάνεια πριν το κέρωμα.Για το κέρωμα συνιστούμε το υψηλής ποιότητας υγρό κερί με καρναούμπα  A2216 Deep Crystal για βαθιά εκθαμβωτική λάμψη.

Αποτελεσματική ακόμα και σε παραμελημένα ή ξεθωριασμένα αυτοκίνητα.

Χρήση με: Έκκεντρο αλοιφαδόρο ή με σφουγγάρι χεριού.

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑΣτοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ.
Σύµβολα: GHS07 (Θαυµαστικό) | GHS08 (ΚίνδυνοςΥγείας) |
 
Συστατικά: Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β. Μέσος αλειφατικός διαλύτης νάφθας 64742-88-7 265-191-7 7 - 13
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση:
Nευρικό σύστηµα | H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά: P102 Μακριά από παιδιά. Πρόληψη: P260A Μην αναπνέετε ατµούς. P260B Μην αναπνέετε τη σκόνη Απόκριση: P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος : Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Απόρριψη: P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς. Συµπληρωµατικές δηλώσεις κινδύνου: EUH208 Περιέχει Μίγµα 5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο-2Hισοθειαζολ-3-όνης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει 2% των συστατικών µε άγνωστους κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον. 
Συστατικά κατά (EU) No 528/2012 για τα βιοκτόνα προϊόντα: Περιέχει ένα βιοκτόνο προϊόν : Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1).Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Σηµειώσεις για την επισήµανση: Η H304 δεν απαιτείται στην επισήµανση του προϊόντος εξαιτίας του ιξώδους του. Η σηµείωση P εφαρµόζεται στο CASRN 64742-48-9
Brands:
Meguiar's

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας G17216EU Ultimate Compound (g17216_msds_gr_20_6_17.pdf, 278 Kb) [Λήψη]

Εξαιρετικό! Κάνει αυτό που λέει. Αξίζει να το δοκιμάσει κανείς.
Γράψτε μια κριτική