Υγρό κερί αυτοκινήτου με βάση Καρναούμπα Βήμα 3 Deep Crystal Step 3 A2216 Meguiar's 473ml

Τιμή σε πόντους: 1935 πόντοι
5 Είδος(η)
A2216 Deep Crystal Step 3

14.40 

Το υγρό κερί αυτοκινήτου Meguiar's Carnauba Wax Step 3 περιέχει υψηλής ποιότητας κερί Καρναούμπα για να προστατεύει όλες τις επιφάνειες βαφής, συμπεριλαμβανομένων των βερνικιών και σύνθεση που αφήνει στο χρώμα βαθιές αντανακλάσεις με βαθιά εκθαμβωτική λάμψη.


+

Το κερί αυτοκινήτου Deep Crystal Carnauba Wax αποτελεί το τελευταίο στάδιο στο σύστημα 3 βημάτων και δημιουργεί μια ισχυρή, προστατευτική ασπίδα κεριού στο χρώμα του αυτοκινήτου που κλειδώνει την γυαλάδα του δίνοντας λάμψη. Περιέχει υψηλής ποιότητας Καρναούμπα για να προστατεύει όλες τις επιφάνειες βαφής, συμπεριλαμβανομένων και των βερνικιών.

Προκειμένου να προστατέψετε ολοκληρωτικά το φινίρισμα που δημιουργήσατε με τα βήματα 1 και βήμα 2 του συστήματος Deep Crystal, πρέπει να εφαρμόσετε μια προστατευτική επίστρωση που θα διατηρήσει τη γυαλάδα. Το Carnauba Wax Step 3 παρέχει ανθεκτική, μακράς διαρκείας προστασία και αντανακλάσεις με εκθαμβωτική λάμψη.

Οδηγίες:

1. Εφαρμόστε σε επιφάνεια αφού έχει καθαριστεί με την Deep Crystal Paint Cleaner Step 1 και γυαλιστεί με την Deep Crystal Polish Step 2.
2. Χρησιμοποιώντας το σφουγγάρι Soft Foam εφαρμόστε μια ποσότητα μεγέθους κέρματος απευθείας στο χρώμα.
3. Τοποθετήστε επίπεδα την επιφάνεια του σφουγγαριού πάνω στην επιφάνεια του αυτοκινήτου και με ελαφριά πίεση σε κυκλικά μοτίβα απλώστε το κερί αυτοκινήτου.
4. Αφήστε να σκληρύνει για 10 λεπτά πριν σκουπίσετε με μια καθαρή μια πετσέτα Microfibre Supreme Shine της Meguiar, γυρίζοντας σε καθαρή πλευρά για το τελικό σκούπισμα.


Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ
Στοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ.
Σύµβολα: GHS07 (Θαυµαστικό) | GHS08 (ΚίνδυνοςΥγείας) |

Συστατικά: Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β. Μέσος αλειφατικός διαλύτης νάφθας 64742-88-7 265-191-7 < 10 ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση: Nευρικό σύστηµα | H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά: P102 Μακριά από παιδιά. Πρόληψη: P260A Μην αναπνέετε ατµούς. Απόκριση: P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος : Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Απόρριψη: P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς.
Συµπληρωµατικές δηλώσεις κινδύνου: EUH208 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 1% του µείγµατος, αποτελείται από συστατικά άγνωστης οξείας στοµατικής τοξικότητας. 1% του µίγµατος αποτελείται από συστατικά άγνωστης οξείας δερµατικής τοξικότητας. 7% του µίγµατος αποτελείται από συστατικά άγνωστης οξείας τοξικότητας µέσω της εισπνοής. Περιέχει 6% των συστατικών µε άγνωστους κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον.  Συστατικά κατά (EU) No 528/2012 για τα βιοκτόνα προϊόντα: Περιέχει ένα βιοκτόνο προϊόν : Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1).Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
Σηµειώσεις για την επισήµανση: Η H304 δεν απαιτείται στην επισήµανση του προϊόντος εξαιτίας του ιξώδους του. Η σηµείωση P εφαρµόζεται στοCASRN 64742-48-9. 

Brands:
Meguiar's

Carnauba Plus Premium Wax Υγρό κερί αυτοκινήτου (Δελτίο_δεδομένων_ασφαλείας_Carnauba_Plus_Premium_Wax.pdf, 188 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. +24%

REWARDS PROGRAM

Χρήσιμα