Αλοιφή αφαίρεσης αραχνών - ολογραμμάτων αυτοκινήτου Swirl Remover G17616 Meguiar's 450ml

3 Είδος(η)
G17616 Swirl Remover

16.63 

Επαναφέρετε, με ασφάλεια, το χρώμα και την γυαλάδα του αυτοκινήτου με την αλοιφή αυτοκινήτου για αράχνες Swirl Remover της Meguiar's.

Επαναφέρει και αναζοωγονεί το χρώμα.

+

Η αλοιφή αυτοκινήτου Swirl Remover G17616 της Meguiar's αφαιρεί ελαφριά σημάδια, αράχνες, ολογράμματα και γρατζουνιές ενώ παράλληλα ενισχύει το χρώμα δίνοντας κρυστάλλινη αντανακλαστικότητα. και άψογη εμφάνιση του αυτοκινήτου με φινίρισμα καθρέφτη.

Παρέχει γρήγορα αποτελέσματα με ελάχιστη προσπάθεια και είναι ασφαλής η χρήση σε βερνίκι αυτοκινήτου. Για προστασία διαρκείας συνεχίστε με υγρό κερί αυτοκινήτου Meguiar's Carnauba ,Deep Crystal Wax.

Χρήση με: Έκκεντρο αλοιφαδόρο ή με σφουγγάρι χεριού. 

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑΣτοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ.
Σύµβολα: GHS07 (Θαυµαστικό) |

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά: P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά.
Απόκριση: P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος : Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 
Συµπληρωµατικές δηλώσεις κινδύνου: EUH208 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 1% του µείγµατος, αποτελείται από συστατικά άγνωστης οξείας στοµατικής τοξικότητας. Περιέχει 15% των συστατικών µε άγνωστους κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον.
Συστατικά κατά (EU) No 528/2012 για τα βιοκτόνα προϊόντα: Περιέχει ένα βιοκτόνο προϊόν : Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1).Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Σηµειώσεις για την επισήµανση: Η H304 δεν απαιτείται στην επισήµανση του προϊόντος εξαιτίας του ιξώδους του. Σηµείωση P εφαρµόζεται στο CASRN 64742-48-9.  
Brands:
Meguiar's

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας G17616 (g17616_msds_gr_28_6_17.pdf, 224 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. +24%

Χρήσιμα