3Μ 80349 Perfect-it III Extra Fine Ειδική Αλοιφή 250ml

14.50 
Σύντομη Περιγραφή:

Extra Fine Μεσαία Αλοιφή 250ml

Τιμή σε πόντους: 2417 πόντοι
3Μ 80349 250ml
Σε Απόθεμα
+

3M Perfect it III Extra Fine Μεσαία Αλοιφή 250ml

Μια νέα αλοιφή με εξαιρετικές ιδιότητες, ειδικά σχεδιασμένη για τις μοντέρνες αντιχαρακτικές βαφές αυτοκινήτων. Επίσης ιδανική για συμβατικές βαφές μιας και με ένα προϊόν έχετε τα αποτελέσματα χοντρής αλοιφής – με μάλλινη γούνα έχετε μεγάλη κοπτική δύναμη, ενώ με ένα  σφουγγάρι γυαλίσματος σβήνετε τυχόν γραμμές. Για να εξαφανίσετε γρήγορα τις γραμμές λείανσης από επαναβαφές ή από το εργοστασιακό βάψιμο 'η τυχόν γρατσουνιές που έχουν δημιουργηθεί με την πάροδο του χρόνου, συνδυάστε την με  την νέα 3M Perfect-itTM III Fast Cut Plus Χοντρή Αλοιφή 


CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ.
Σύμβολα: GHS07 (Θαυμαστικό) |GHS09 (Περιβάλλον) |

Συστατικά:
Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β. Υδρογονοκατεργασμένα ελαφρά αποστάγματα πετρελαίου  64742-47-8 265-149-8 20 - 40 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά: P102 Μακριά από παιδιά. Πρόληψη: P261G Αποφεύγετε την αναπνοή ατμών ή σκόνης. P271 Χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή σε καλά αεριζόμενο χώρο. Απόκριση: P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος : Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Απόρριψη: P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συμπληρωματικές δηλώσεις κινδύνου: EUH208 Περιέχει 1,2-Βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση. Σημειώσεις για την επισήμανση: Η H304 δεν απαιτείται στην επισήμανση του προϊόντος εξαιτίας του ιξώδους του

Brands:
3M

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας 3Μ 80349 (3Μ_80349.pdf, 174 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

ίσως... σας ενδιαφέρει

Χρήσιμα

  1.  Προαπαθούμε για τα καλύτερα προϊόντα την σωστή εξυπηρέτηση και το ιδανικό after sales.Γνωρίζουμε καλά τα προϊόντα ώστε να μπορούμε να προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις για τις δίκες σας ανάγκες.
  2. Σας διαβεβαιώνουμε ότι διαφυλάσσουμε πλήρως τα προσωπικά σας στοιχεία. 
  3. Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε είναι σε έλλειψη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
  4.   Δεχόμαστε επιστροφή εφόσον το προϊόν είναι ελαττωματικό 
  5.  Εξυπηρέτηση πελατών από τις 8:00 έως 14:30 μεσημέρι και από 17:00 έως 21:00 το βράδυ.

.