3Μ 50417 Perfect-it III Fast Cut Plus Χοντρή Αλοιφή 250gr

14.50 
Σύντομη Περιγραφή:

Το καλύτερο έγινε ακόμα καλύτερο – η νέα 3MTM Perfect-itTM III Fast Cut Plus Χοντρή Αλοιφή είναι ένα λειαντικό υγρό που αφαιρεί γρήγορα τις γραμμές λείανσης από επαναβαφές ή από το εργοστασιακό βάψιμο και βοηθάει στην επίτευξη υψηλού φινιρίσματος.

Τιμή σε πόντους: 2417 πόντοι
3Μ 50417
Σε Απόθεμα
+

3Μ Perfect-it III Fast Cut Plus Χοντρή Αλοιφή. Το καλύτερο έγινε ακόμα καλύτερο – η νέα 3MTM Perfect-itTM III Fast Cut Plus Χοντρή Αλοιφή είναι ένα λειαντικό υγρό που αφαιρεί γρήγορα τις γραμμές λείανσης από επαναβαφές ή από το εργοστασιακό βάψιμο και βοηθάει στην επίτευξη υψηλού φινιρίσματος.

Η νέα 3M Fast Cut Plus Χοντρή Αλοιφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με την χρήση μικρής ποσότητας νερού (για να μην ξεραθεί) και εφαρμόζεται ιδανικά με το 3M Πράσινο σφουγγάρι 3M-50487, σε ένα ηλεκτρικό ή τροφοδοτούμενο με αέρα αλοιφαδόρο (1500-2500 rev/min) Για το τελικό φινίρισμα συνδυάστε την με την κίτρινη αλοιφη της 3Μ 80349 Perfect-it III Extra FineCLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Σύμβολα: GHS07 (Θαυμαστικό) | GHS08 (ΚίνδυνοςΥγείας) |GHS09 (Περιβάλλον) |

Συστατικά: Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β. Υδρογονοαποθειωμένη βαρειά νάφθα (πετρελαίου) 64742-82-1 265-185-4 10 - 20 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση:
Nευρικό σύστημα | H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά: P102 Μακριά από παιδιά. Πρόληψη: P260A Μην αναπνέετε ατμούς. P273 Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.
Απόκριση: P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος : Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Απόρριψη: P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συμπληρωματικές δηλώσεις κινδύνου: EUH208 Περιέχει 1,2-Βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση. Σημειώσεις για την επισήμανση: Η H304 δεν απαιτείται στην επισήμανση του προϊόντος εξαιτίας του ιξώδους του. Σημείωση P εφαρμόζεται στο CAS# 64742-82-1.
Brands:
3M

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας 3Μ 50417 (3Μ_50417.pdf, 201 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική