3Μ 50417 Perfect-it III Fast Cut Plus Χοντρή Αλοιφή 250gr

14.50 
Σύντομη Περιγραφή:

Το καλύτερο έγινε ακόμα καλύτερο – η νέα 3MTM Perfect-itTM III Fast Cut Plus Χοντρή Αλοιφή είναι ένα λειαντικό υγρό που αφαιρεί γρήγορα τις γραμμές λείανσης από επαναβαφές ή από το εργοστασιακό βάψιμο και βοηθάει στην επίτευξη υψηλού φινιρίσματος.

Τιμή σε πόντους: 2417 πόντοι
3Μ 50417
Σε Απόθεμα
+

3Μ Perfect-it III Fast Cut Plus Χοντρή Αλοιφή. Το καλύτερο έγινε ακόμα καλύτερο – η νέα 3MTM Perfect-itTM III Fast Cut Plus Χοντρή Αλοιφή είναι ένα λειαντικό υγρό που αφαιρεί γρήγορα τις γραμμές λείανσης από επαναβαφές ή από το εργοστασιακό βάψιμο και βοηθάει στην επίτευξη υψηλού φινιρίσματος.

Η νέα 3M Fast Cut Plus Χοντρή Αλοιφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με την χρήση μικρής ποσότητας νερού (για να μην ξεραθεί) και εφαρμόζεται ιδανικά με το 3M Πράσινο σφουγγάρι 3M-50487, σε ένα ηλεκτρικό ή τροφοδοτούμενο με αέρα αλοιφαδόρο (1500-2500 rev/min) Για το τελικό φινίρισμα συνδυάστε την με την κίτρινη αλοιφη της 3Μ 80349 Perfect-it III Extra FineCLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Σύμβολα: GHS07 (Θαυμαστικό) | GHS08 (ΚίνδυνοςΥγείας) |GHS09 (Περιβάλλον) |

Συστατικά: Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β. Υδρογονοαποθειωμένη βαρειά νάφθα (πετρελαίου) 64742-82-1 265-185-4 10 - 20 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση:
Nευρικό σύστημα | H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά: P102 Μακριά από παιδιά. Πρόληψη: P260A Μην αναπνέετε ατμούς. P273 Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.
Απόκριση: P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος : Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Απόρριψη: P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συμπληρωματικές δηλώσεις κινδύνου: EUH208 Περιέχει 1,2-Βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση. Σημειώσεις για την επισήμανση: Η H304 δεν απαιτείται στην επισήμανση του προϊόντος εξαιτίας του ιξώδους του. Σημείωση P εφαρμόζεται στο CAS# 64742-82-1.
Brands:
3M

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας 3Μ 50417 (3Μ_50417.pdf, 201 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

ίσως... σας ενδιαφέρει

Χρήσιμα

  1.  Προαπαθούμε για τα καλύτερα προϊόντα την σωστή εξυπηρέτηση και το ιδανικό after sales.Γνωρίζουμε καλά τα προϊόντα ώστε να μπορούμε να προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις για τις δίκες σας ανάγκες.
  2. Σας διαβεβαιώνουμε ότι διαφυλάσσουμε πλήρως τα προσωπικά σας στοιχεία. 
  3. Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε είναι σε έλλειψη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
  4.   Δεχόμαστε επιστροφή εφόσον το προϊόν είναι ελαττωματικό 
  5.  Εξυπηρέτηση πελατών από τις 8:00 έως 14:30 μεσημέρι και από 17:00 έως 21:00 το βράδυ.

.