Αρμόκολλα Πολυουρεθάνης 300ml HB BODY PU 944

5.85 
Σύντομη Περιγραφή:

Το PU 944 της HB BODY είναι μία υβριδική αρμόκολλα πολυουρεθάνης εξαιρετικής αντοχής. Προσφέρει άριστη πρόσφυση σε μεταλλικές, πλαστικές, γυάλινες, ξύλινες, πολυανθρακικές και άλλες επιφάνειες. Ένα προϊόν ταχείας πήξεως το οποίο μπορεί να βαφτεί με όλα τα συστήματα βαφής.

Τιμή σε πόντους: 975 πόντοι
BODY PU 944 Αρμόκολλα
Σε Απόθεμα
+

Η BODY PU 944 είναι μια υβριδική αρμόκολλα πολυουρεθάνης με εξαιρετική μηχανική αντοχή και αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία. Έχει πρόσφυση σε όλα τα μεταλλικά, πλαστικά, ξύλο, γυαλί, σκυρόδεμα, πολυανθρακικές και κεραμικές επιφάνειες. Είναι κόλλα ταχείας ωρίμανσης και μπορεί να βαφτεί με όλα τα συστήματα βαφής.

  • Τομέας χρήσης: SU3 Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
  • Κατηγορία προϊόντος: PC1 Συγκολλητικά μέσα, στεγανωτικά
  • Κατηγορία διαδικασίας: PROC8a Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/εκφόρτωση) από/σε δοχεία/μεγάλους περιέκτες σε μη ειδικές
  • εγκαταστάσεις
  • Κατηγορία έκλυσης στο περιβάλλον: ERC2 Τυποποίηση παρασκευασμάτων
  • Κατηγορία προϊόντος: AC1 Οχήματα
  • Χρήση του υλικού / της σύνθεσης: Προστασία επιφανειών
  • Διατήθεται σε μαύρο και λευκό χρώμα


Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
Εικονογράμματα κινδύνου GHS07

Προειδοποιητική λέξη Προσοχή
Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες: N-(2-aminoethyl)-3- amino propylmethyldimethoxysilane
Δηλώσεις επικινδυνότητας H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Δηλώσεις προφυλάξεων P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε στην ετικέτα). P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς

Brands:
HB BODY

BODY PU 944 Αρμόκολλα Πολυουρεθάνης - Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (BODY_PU_944_HYBRID_POLYURETHANE_ADHESIVE_SEALANT-GR.pdf, 294 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Σχετικά προϊόντα