Ψυχρό Γαλβάνισμα σπρέι Motip Effect Zinc 400ml

7.59 
Σύντομη Περιγραφή:

Ψυχρό Γαλβάνισμα σε σπρέι

Καθοδική προστασία στο σίδηρο και στον χάλυβα

Είναι αποτελεσματικό για το μέταλλο μόνο εάν η σκουριά έχει απομακρυνθεί εντελώς καθώς και σε σταθερές στρώσεις ψευδαργύρου όπου προϋπάρχουν

Εφαρμόζεται σε μέρη που πρόκειται να συγκολληθούν


Τιμή σε πόντους: 1265 πόντοι
Motip Effect Zinc 302801
Σε Απόθεμα
+

Σπρέι ψευδαργύρου ταχείας ξήρανσης, από εποξειδικό εστέρα, με καλές ιδιότητες πλήρωσης και εξαιρετική πρόσφυση για την κατεργασία του γαλβανισμένου και ακατέργαστου χάλυβα. Το Motip Effect Zinc σπρέι ψευδαργύρου έχει εξαιρετική πρόληψη της καθοδικής διάβρωσης και είναι αποτελεσματικό για το μέταλλο μόνο εάν η σκουριά έχει απομακρυνθεί εντελώς καθώς και σε σταθερές στρώσεις ψευδαργύρου όπου προϋπάρχουν. Είναι ανθεκτικό στη βενζίνη, τις χημικές ουσίες, τις καιρικές επιδράσεις και σε θερμότητα 350ºC.


Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
Εικονογράμματα κινδύνου GHS02 GHS07 GHS09

Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
Δηλώσεις επικινδυνότητας
H222-H229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφυλάξεων
P102 Μακριά από παιδιά. P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. P251 Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. P260 Μην αναπνέετε εκνεφώματα. P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C. P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Συμπληρωματικές δηλώσεις: EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
Άλλοι κίνδυνοι Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ ΑΒΤ: Μη χρησιμοποιήσιμο ΑΑαΒ: Μη χρησιμοποιήσιμο

Brands:
MOTIP DUPLI

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (302801_-_MOTIP®_EFFECT_ZINC_400_ML__GR_.pdf, 257 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική