Sikaflex 295i UV συγκολλητικό - Ναυτιλιακό Σφραγιστικό πολυουρεθάνης 300 ml

15.70 
Σύντομη Περιγραφή:

Το Sikaflex 295i UV είναι ναυτιλιακό συγκολλητικό υλικό πολυουρεθάνης που έχει αναπτυχθεί ειδικά για την ναυτιλιακή βιομηχανία και χρησιμοποιείται για να συγκολλήσει και να σφραγίσει πλαστικά υλικά υαλοπινάκων σε σκάφη και πλοία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης στην σφράγιση αρμών με σοβαρή έκθεση λόγω της εξαιρετικής αντοχής του στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Τιμή σε πόντους: 2617 πόντοι
Sikaflex 295i UV συγκολλητικό
Σε Απόθεμα
+

Το Sikaflex 295i UV είναι ναυτιλιακό συγκολλητικό υλικό πολυουρεθάνης, από την Sika, ενός συστατικού και σε μορφή πάστας. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία και σχηματίζει ένα ανθεκτικό ελαστομερές. Το Sikaflex 295i UV έχει αναπτυχθεί ειδικά για την ναυτιλιακή βιομηχανία και χρησιμοποιείται για να συγκολλήσει και να σφραγίσει πλαστικά υλικά υαλοπινάκων σε σκάφη και πλοία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης στην σφράγιση αρμών με σοβαρή έκθεση λόγω της εξαιρετικής αντοχής του στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Κατάλληλα υποστρώματα: Αλουμίνιο (γυαλιστερό ή ανοδιωμένο), GRP (πολυεστερική ρητίνη), Ανοξείδωτο χάλυβα, Ξύλο, Βαφές 2 συστατικών, Πλαστικά υλικά υαλοπινάκων (PC, PMMA)

Χαρακτηριστικά:

Ενός συστατικού συγκολλητικό - σφραγιστικό

Ταχεία ωρίμανση

Κοντό κορδόνι αποκοπής

Εγκεκριμένο για την ναυτιλιακή αγορά κατασκευαστών (OEM)

Ανθεκτικό στην γήρανση και τις καιρικές συνθήκες

Κατάλληλο για οργανικά τζάμια

Χρώμα: Μαύρο - Λευκό

Συσκευασία: Φύσιγγα 300 ml

Το Sikaflex 295i UV πληρεί τις απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (International Maritime Organisation). Το Sikaflex-295 UV κατασκευάζεται σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 / 14001 και το ενδοεταιρικό πρόγραμμα responsible care.Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Εικονογράμματα κινδύνου :

Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή
Δηλώσεις επικινδυνότητας : H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφυλάξεων : Πρόληψη: P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Επέμβαση: P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/
Επισκεφθείτε γιατρό. P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Διάθεση: P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων. Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:  261-879-6 bis[2-[2-(1-methylethyl)-3-oxazolidinyl]ethyl]hexane- 1,2- diylbiscarbamate  223-861-6 διισοκυανική ισοφορόνη  Pentamethyl piperidylsebacate Πρόσθετη Επισήμανση: EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
 Άλλοι κίνδυνοι
Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 0,1% ή υψηλότερα

Brands:
Sika

Ναυτιλιακό συγκολλητικό Sika - Ιδιότητες (Sikaflex_295_UV_gr.pdf, 335 Kb) [Λήψη]

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (022001000234001000_SDS_S_Sikaflex_295_UV_el.pdf, 201 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική


Χρήσιμα

  1.  Προαπαθούμε για τα καλύτερα προϊόντα την σωστή εξυπηρέτηση και το ιδανικό after sales.Γνωρίζουμε καλά τα προϊόντα ώστε να μπορούμε να προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις για τις δίκες σας ανάγκες.
  2. Σας διαβεβαιώνουμε ότι διαφυλάσσουμε πλήρως τα προσωπικά σας στοιχεία. 
  3. Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε είναι σε έλλειψη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
  4.   Δεχόμαστε επιστροφή εφόσον το προϊόν είναι ελαττωματικό 
  5.  Εξυπηρέτηση πελατών από τις 8:00 έως 14:30 μεσημέρι και από 17:00 έως 21:00 το βράδυ.

.