Ισχυρό αποφρακτικό τζελ Ceys Paso Express 1000ml

6.99 
Σύντομη Περιγραφή:

Αποφρακτικό Ceys Paso Express σε μορφή τζελ. Παχύρρευστο και πανίσχυρο

- Χωρίς θειικό οξύ

- Δεν βλάπτει τις σωληνώσεις.

Τιμή σε πόντους: 1165 πόντοι
703112092 Ceys Paso Express
Σε Απόθεμα
+

Αποφρακτικό Ceys Paso Express σε μορφή τζελ για έντονα φραγμένες σωληνώνεις. Η απόφραξη επιτυγχάνεται με τρόπο ασφαλή χωρίς πιτσιλιές. Η νέα σύνθεση με βάση την καυστική σόδα προσφέρει την πιο έξυπνη και γρήγορη λύση για την πλήρη αποδέσμευση όλων των τύπων σωλήνων, συμπεριλαμβανομένου του PVC και των αποχετεύσεων.

Χωρίς θειικό οξύ / Δεν βλάπτει τις σωληνώσεις.

- Ισχυρή απολιπαντική δράση

- Μέγιστη αποτελεσματικότητα

- Γρήγορα και εύκολα

Οδηγίες:

1. Αφαιρέστε το πώμα του δοχείου και σιγά-σιγά αδειάστε το μισό περίπου Αποφρακτικό Ceys Paso απευθείας στο βουλωμένο σωλήνα.

2. Αφήστε 30 λεπτά και ρίξτε ζεστό νερό ώστε να απομακρυνθούν τα υπολείμματα που φράζουν τον αγωγό.
Σε πολύ σοβαρό μπλοκάρισμα μια δεύτερη εφαρμογή μπορεί να είναι απαραίτητη. Εάν το βούλωμα παραμένει, αφήστε 8 ώρες (κατά προτίμηση μία νύκτα).

Προσοχή!
Το προϊόν περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες.
Στα συνημμένα θα βρείτε τις "σχετικές δηλώσεις επικινδυνότητας" όπως και τις "συμπληρωματικές δηλώσεις επικινδυνότητας", σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/2008 ΕΚ (CLP).Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP] Ανάρτηση συμπληρωματικής σήμανσηςΑνάρτηση συμπληρωματικής πιστοποίησης
Εικονογράμματα κινδύνου (CLP) :

Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Κίνδυνος
Επικίνδυνο περιεχόμενο : Υδροξείδιο του νατρίου
Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) :  H290 - Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες H410 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP) :  P101 - Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102 - Μακριά από παιδιά P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά γυαλιά P301+P330+P331 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό P303+P361+P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους P304+P340 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή  P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε P301+P312 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς ή/και διεθνείς κανονισμούς Πρόσθετες φράσεις : Μην καταπίνετε

Brands:
Ceys

Δηλώσεις επικινδυνότητας / Δελτίο δεδομένων ασφαλείας: ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ GEL EXPRESS (GR_FDS_PASO_DESATASCADOR_GEL__PROFESIONAL_705011_20170312_ACMARCAAD_.pdf, 565 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Σχετικά προϊόντα