Βερνίκι Starflash Line clear αυτοκινήτου Standox 1Lt

To βερνίκι αυτοκινήτου Line clear ανήκει στην νέα οικονομική σειρά Starflash. Συνδυάζει την υψηλή ποιότητα Standox με χαμηλή τιμή.

11.99 
Σύντομη Περιγραφή:
To βερνίκι αυτοκινήτου Line ανήκει στην νέα οικονομική σειρά Starflash της Standox. Συνδυάζει την υψηλή ποιότητα Standox με χαμηλή τιμή. Η σειρά Starflash αποτελείται από προϊόντα φιλικά για το περιβάλλον και το χρήστη, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας. Έχει σχεδιαστεί για να...
Τιμή σε πόντους: 1999 πόντοι
Starflash Line Βερνίκι
Σε Απόθεμα
+

To βερνίκι αυτοκινήτου Line ανήκει στην νέα οικονομική σειρά Starflash της Standox. Συνδυάζει την υψηλή ποιότητα Standox με χαμηλή τιμή.

Η σειρά Starflash αποτελείται από προϊόντα φιλικά για το περιβάλλον και το χρήστη, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας.

Έχει σχεδιαστεί για να δώσει στην επιφάνεια ένα τέλειο ματ φινίρισμα σε ολικές ή μερικές βαφές.

Η αραίωση του είναι 2:1 με τον σκληρυντή starflash Normal ή Fast .


Στοιχεία επισήμανσης
Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
Εικονογράμματα κινδύνου GHS02 GHS07

Προειδοποιητική λέξη Προσοχή
Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες: οξικός n-βουτυλεστέρας
Δηλώσεισ κινδυνου
H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφυλάξεων P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. P210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε. P241 Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός/εξαερισμού/φωτιστικός/εξοπλισμός. P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Συμπληρωματικές δηλώσεις: EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Περιέχει μεθακρυλικό ισοβουτύλιο, μεθακρυλικό 2-υδροξυαιθυλο, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate, Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Άλλοι κίνδυνοι · Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ ΑΒΤ: Μη χρησιμοποιήσιμο ΑΑαΒ: Μη χρησιμοποιήσιμο

Brands:
Starflash line

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (5._2014_Starflash_Clear_C_1_GR.pdf, 262 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Σχετικά προϊόντα