Βερνίκι μαζί με σκληρυντή CL2400 Clearcoat της CHALLENGER 1,5LT

25.99 
Σύντομη Περιγραφή:
Το CL2400 είναι ένα βερνίκι της CHALLENGER. Το βερνίκι αυτό αναμιγνύεται σε αναλογία 2:1 με το Challenger CL650 Hardener. Διαθέσιμό σε 1lt. Ειναι σαφές οτι προστατεύει το χρώμα με το βασικό βερνίκι από εξωτερικές επιδράσεις, όπως ο καιρός και το ξύσιμο. Με ένα γυαλιστερό ή ματ αποτέλεσμα, το...
Τιμή σε πόντους: 4332 πόντοι
CHALLENGER ΒΕΡΝΙΚΙ + HARTER
Σε Απόθεμα
+

Το CL2400 είναι ένα βερνίκι της CHALLENGER. Το βερνίκι αυτό αναμιγνύεται σε αναλογία 2:1 με το Challenger CL650 Hardener. Διαθέσιμό σε 1lt.

Ειναι σαφές οτι προστατεύει το χρώμα με το βασικό βερνίκι από εξωτερικές επιδράσεις, όπως ο καιρός και το ξύσιμο. Με ένα γυαλιστερό ή ματ αποτέλεσμα, το Challenger® καθαρίζει και εγγυάτε οτι θα φέρει έξω το καλύτερο αποτέλεσμα με κάθε στρώση βάσης Challenger®


Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 1272/2008.
Εικονόγραμμα και Προειδοποιητική λέξη του προϊόντος
Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή
Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα Περιέχει οξικό n-βουτύλιο ξυλένιο διαλυτική νάφθα (πετρέλαιο), ελαφρά αρωματική (<0,1% βενζόλιο)
σεβακικό δις(1,2,2,6,6-πενταμεθυλο-4-πιπεριδύλιο) ∆ηλώσεις επικινδυνότητας H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
∆ηλώσεις προφυλάξεων P210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ ατμούς/ εκνεφώματα. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτική ενδυμασία / προστατευτικά γυαλιά/προστασία προσώπου. P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. P403 + P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. 

Brands:
Standox

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Συνδύασε το με...


ίσως... σας ενδιαφέρει

Χρήσιμα

  1.  Προαπαθούμε για τα καλύτερα προϊόντα την σωστή εξυπηρέτηση και το ιδανικό after sales.Γνωρίζουμε καλά τα προϊόντα ώστε να μπορούμε να προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις για τις δίκες σας ανάγκες.
  2. Σας διαβεβαιώνουμε ότι διαφυλάσσουμε πλήρως τα προσωπικά σας στοιχεία. 
  3. Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε είναι σε έλλειψη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
  4.   Δεχόμαστε επιστροφή εφόσον το προϊόν είναι ελαττωματικό 
  5.  Εξυπηρέτηση πελατών από τις 8:00 έως 14:30 μεσημέρι και από 17:00 έως 21:00 το βράδυ.

.