Σκληρηντης Standox VOC Easy fast 10-20 Hardener 1 lt

22.50 
Σύντομη Περιγραφή:
Standox VOC Easy Hardener 1 lt σκληρυντης για επαναβαφή επιβατικών οχημάτων . Καταλύτης STANDOX κατάλληλος για χρήση με το βερνίκι της STANDOX easy . Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 1272/2008. Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να...
Τιμή σε πόντους: 3750 πόντοι
Standox VOC Easy Harter 10-20
Σε Απόθεμα
+

Standox VOC Easy Hardener 1 lt σκληρυντης για επαναβαφή επιβατικών οχημάτων . Καταλύτης STANDOX κατάλληλος για χρήση με το βερνίκι της STANDOX easy.


Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 1272/2008.

Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή
Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα Περιέχει Εξαμεθυλενδιισοκυανικό, ολιγομερή ισοκυανικό 3-ισοκυανατομεθυλο-3,5,5-τριμεθυλοκυκλοεξύλιο, ολιγομερή οξικό n-βουτύλιο ξυλένιο
∆ηλώσεις επικινδυνότητας H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
∆ηλώσεις προφυλάξεων P210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ ατμούς/ εκνεφώματα. P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτική ενδυμασία / προστατευτικά γυαλιά/προστασία προσώπου. P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. P342 + P311 Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό. P403 + P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.
´Αλλοι κίνδυνοι
Το μείγμα αυτό δεν περιέχει καμία ουσία που να θεωρείται ως ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική ή τοξική (ΑΒΤ). Το μείγμα αυτό δεν
περιέχει καμία ουσία που να θεωρείται ως άκρως ανθεκτική ή άκρως βιοσυσσωρευτική (vPvB).
Μόνο για επαγγελματική χρήση
Brands:
Standox

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (GR_el_4024669862249_STX.pdf, 325 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική


Χρήσιμα

  1.  Προαπαθούμε για τα καλύτερα προϊόντα την σωστή εξυπηρέτηση και το ιδανικό after sales.Γνωρίζουμε καλά τα προϊόντα ώστε να μπορούμε να προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις για τις δίκες σας ανάγκες.
  2. Σας διαβεβαιώνουμε ότι διαφυλάσσουμε πλήρως τα προσωπικά σας στοιχεία. 
  3. Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε είναι σε έλλειψη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
  4.   Δεχόμαστε επιστροφή εφόσον το προϊόν είναι ελαττωματικό 
  5.  Εξυπηρέτηση πελατών από τις 8:00 έως 14:30 μεσημέρι και από 17:00 έως 21:00 το βράδυ.

.