Σπρέι βαφής προφυλακτήρων Pintyplus Auto 400ml

6.00 
Σύντομη Περιγραφή:

Ταχυστέγνωτο ακρυλικό χρώμα σε σπρέι για πλαστικά Bumper Paint Pintyplus Auto με εξαιρετική κάλυψη και αντοχή. Κατάλληλο για χρήση σε όλες τις πλαστικές επιφάνειες, προφυλακτήρες αυτοκινήτου κλπ. 


Τιμή σε πόντους: 1000 πόντοι
Bumper Paint Pintyplus Auto
Σε Απόθεμα
+

Σπρέι προφυλακτήρων χρώμα 2 σε 1: αστάρι μακράς διαρκείας και τελικό χρώμα φινιρίσματος.για πλαστικά Bumper Paint για την επισκευή και οπτική βελτίωση προφυλακτήρων και άλλων δομημένων επιφανειών.Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας στους προφυλακτήρες χωρίς προηγούμενο αστάρωμα λόγω ειδικών προσθέτων. Οψη ψεκασμού προφυλακτήρα με υφή με μικροσφαίρες που παρέχουν υφή και πάχος. Διαθέτει μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές και σε κραδασμούς


  • Μόνιμο χρώμα και ματ φινίρισμα στιλπνότητα
  • Εξαιρετική κάλυψη απόδοση = 2 m 2
  • Σε δυο υπέροχα φινιρίσματα Μαύρο smooth και Μαύρο textured (σαγρέ)
  • Αντοχή στη θερμότητα: 90 ºC.
  • Υψηλή ευελιξία και πρόσφυση.
  • Χρόνος στεγνώματος σε 2 ώρες, ολική ξήρανση σε 4 ώρες.
  • Βαφή ξανά πριν από 1 ώρα ή μετά από 5 ημέρες.Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
Εικονογράμματα κινδύνου
 
Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες: τολουόλιο οξικός n-βουτυλεστέρας
Δηλώσεις επικινδυνότητας H222-H229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Δηλώσεις προφυλάξεων P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P251 Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε στην ετικέτα). P405 
Φυλάσσεται κλειδωμένο. P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50
°C/122 °F. P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Συμπληρωματικές δηλώσεις: EUH208 Περιέχει ακρυλικό βουτυλο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δοχείο υπό πίεση. Να προφυλάσσεται από τις ακτίνες του ηλίου και να μην εκτίθεται σε θερμοκρασία ανώτερη των 50°C. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Μη ψεκάζετε προς την κατεύθυνση φλόγας ή πυρακτωμένου σώματος. . Να διατηρείται μακριά από οιαδήποτε πηγή ανάφλεξης - Μην καπνίζετε. Χωρίς επαρκή αερισμό μπορούν να δημιουργηθούν εκρηκτικά μείγματα


Brands:
Novasol Spray

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική