Σπρέι ακρυλικό χρώμα Μαύρο Ματ Motip 500ml

5.00 
Σύντομη Περιγραφή:

Σπρέι μαύρο ματ Motip με εξαιρετική αντοχή  σε πετρελαιοειδή υγρά, καιρικές συνθήκες και UV. Ιδανικό για χρήση σε μέρη αυτοκινήτου, όπως ζάντες και πλαστικά.

Τιμή σε πόντους: 834 πόντοι
Black mat spray Motip
Σε Απόθεμα
+

Ακρυλικό χρώμα σε σπρέι, γρήγορης ξήρανσης, που προσφέρει εξαιρετική κάλυψη και πρόσφυση για επεξεργασμένες και ακατέργαστες επιφάνειες, όπως ξύλο, μέταλλο, γυαλί και διάφορα είδη πλαστικών. Η σκληρότητα και η ανθεκτικότητά του σε πετρέλαιο, χημικά, υπεριώδη ακτινοβολία και καιρικές συνθήκες το καθιστούν ιδανικό για χρήση σε μέρη αυτοκινήτου, όπως ζάντες και πλαστικά.


Διαθέσιμο σε Μαύρο και Λευκό, γυαλιστερό, σατινέ ή ματ.


Χαρακτηριστικά:

 • Σκληρή επιφάνεια
 • Αντέχει σε πετρελαιοειδή υγρά και UV
 • Αντοχή έως 110°C
 • 10 χρόνια διάρκεια ζωής (στο δοχείο)
  Στοιχεία επισήμανσης
  Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.

  Εικονογράμματα κινδύνου GHS02 GHS07

  Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
  Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες: ακετόνη οξικός n-βουτυλεστέρας
  Δηλώσεις επικινδυνότητας
  H222-H229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 
  Δηλώσεις προφυλάξεων
  P102 Μακριά από παιδιά. P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. P251 Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. P260 Μην αναπνέετε εκνεφώματα. P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C. P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
  Συμπληρωματικές δηλώσεις:
  EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. 
  Άλλοι κίνδυνοι  Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ  ΑΒΤ: Μη χρησιμοποιήσιμο  ΑΑαΒ: Μη χρησιμοποιήσιμο
  Brands:
  MOTIP DUPLI

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

  Γράψτε μια κριτική