Σπρέι ακρυλικό χρώμα Λευκό Ματ Motip 500ml

4.50 
Σύντομη Περιγραφή:

Σπρέι λευκό ματ Motip με εξαιρετική αντοχή  σε πετρελαιοειδή υγρά, καιρικές συνθήκες και UV. Ιδανικό για χρήση σε μέρη αυτοκινήτου, όπως ζάντες και πλαστικά.

Τιμή σε πόντους: 750 πόντοι
spray Motip 04002
Σε Απόθεμα
+

Ακρυλικό χρώμα σε σπρέι, γρήγορης ξήρανσης, που προσφέρει εξαιρετική κάλυψη και πρόσφυση για επεξεργασμένες και ακατέργαστες επιφάνειες, όπως ξύλο, μέταλλο, γυαλί και διάφορα είδη πλαστικών. Η σκληρότητα και η ανθεκτικότητά του σε πετρέλαιο, χημικά, υπεριώδη ακτινοβολία και καιρικές συνθήκες το καθιστούν ιδανικό για χρήση σε μέρη αυτοκινήτου, όπως ζάντες και πλαστικά.


Διαθέσιμο σε Μαύρο και Λευκό, γυαλιστερό, σατινέ ή ματ.


Χαρακτηριστικά:

  • Σκληρή επιφάνεια
  • Αντέχει σε πετρελαιοειδή υγρά και UV
  • Αντοχή έως 110°C
  • 10 χρόνια διάρκεια ζωής (στο δοχείο)
Στοιχεία επισήμανσης
Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.

Εικονογράμματα κινδύνου GHS02 GHS07

Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες: ακετόνη οξικός n-βουτυλεστέρας
Δηλώσεις επικινδυνότητας
H222-H229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 
Δηλώσεις προφυλάξεων
P102 Μακριά από παιδιά. P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. P251 Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. P260 Μην αναπνέετε εκνεφώματα. P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C. P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
Συμπληρωματικές δηλώσεις:
EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. 
Άλλοι κίνδυνοι  Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ  ΑΒΤ: Μη χρησιμοποιήσιμο  ΑΑαΒ: Μη χρησιμοποιήσιμο
Brands:
MOTIP DUPLI

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Σχετικά προϊόντα