Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν μόνο για το ηλεκτρονικό κατάστημα και όχι για το φυσικό. Αγορές από το φυσικό κατάστημα επιβαρύνονται με 5%.

Σκληρηντης Standox VOC Easy fast 10-20 Hardener 1 lt

Standox VOC Easy Harter 10-20
In stock
Τιμή σε πόντους: 3750 πόντοι
Standox VOC Easy Hardener 1 lt σκληρυντης για επαναβαφή επιβατικών οχημάτων . Καταλύτης STANDOX κατάλληλος για χρήση με το βερνίκι της STANDOX easy . Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 1272/2008. Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να...
22.50 
Τρόποι αποστολής
Τρόποι πληρωμής
Πλεονεκτήματα (γιατί εμάς)

Standox VOC Easy Hardener 1 lt σκληρυντης για επαναβαφή επιβατικών οχημάτων . Καταλύτης STANDOX κατάλληλος για χρήση με το βερνίκι της STANDOX easy.


Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 1272/2008.

Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή
Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα Περιέχει Εξαμεθυλενδιισοκυανικό, ολιγομερή ισοκυανικό 3-ισοκυανατομεθυλο-3,5,5-τριμεθυλοκυκλοεξύλιο, ολιγομερή οξικό n-βουτύλιο ξυλένιο
∆ηλώσεις επικινδυνότητας H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
∆ηλώσεις προφυλάξεων P210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ ατμούς/ εκνεφώματα. P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτική ενδυμασία / προστατευτικά γυαλιά/προστασία προσώπου. P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. P342 + P311 Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό. P403 + P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.
´Αλλοι κίνδυνοι
Το μείγμα αυτό δεν περιέχει καμία ουσία που να θεωρείται ως ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική ή τοξική (ΑΒΤ). Το μείγμα αυτό δεν
περιέχει καμία ουσία που να θεωρείται ως άκρως ανθεκτική ή άκρως βιοσυσσωρευτική (vPvB).
Μόνο για επαγγελματική χρήση
Brands:
Standox

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (GR_el_4024669862249_STX.pdf, 325 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Έχετε χρησιμοποιήσει το προϊόν;

Πείτε μας για την εμπειρία που είχατε και βοηθήστε τους χρήστες μας να λάβουν την σωστή απόφαση

Γράψτε μια κριτική
Πιθανόν να ενδιαφέρεστε για αυτά!
  • Bestsellers
  • Δημοφιλέστερα
Γρήγορη και υψηλής ποιότητας παράδοση

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί με courier παράδοση σε όλη τη χώρα

Διασφάλιση ποιότητας και εξυπηρέτηση

Προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα, σε βαθμό που να είμαστε εμείς σίγουροι

Επιστροφή εντός 14 ημερών

Έχετε την δυνατότητα να επιστρέψετε τα προϊόντα, 14 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής αυτών, εφόσον τα προϊόντα είναι στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε