Καθαριστικό Σιλικόνης Antisil HB 770

Ειδικό καθαριστικό για την απομάκρυνση οποιασδήποτε μόλυνσης από τις επιφάνειες πριν από τη βαφή

4.29 
Σύντομη Περιγραφή:
Το Antisil 770 της HB BODY είναι ένας ειδικός διαλύτης. Ένα υλικό κατάλληλο για τον καθαρισμό των επιφανειών που πρόκειται να ασταρωθούν ή να βαφούν. Με αυτόν τον ειδικό διαλύτη αποφεύγουμε τον κίνδυνο δημιουργίας κρατήρων σιλικόνης. Διατιθεται σε συσκευασία 1LT και σε σπρέι 400ml...
Τιμή σε πόντους: 715 πόντοι
HB BODY 770
Σε Απόθεμα
+

Το Antisil 770 της HB BODY είναι ένας ειδικός διαλύτης. Ένα υλικό κατάλληλο για τον καθαρισμό των επιφανειών που πρόκειται να ασταρωθούν ή να βαφούν. Με αυτόν τον ειδικό διαλύτη αποφεύγουμε τον κίνδυνο δημιουργίας κρατήρων σιλικόνης.

Διατιθεται σε συσκευασία 1LT και σε σπρέι 400ml


Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
Εικονογράμματα κινδύνου GHS02 GHS08

Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες: νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονοαποθειωμένη νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά, κατεργασμένη με υδρογόνο
Δηλώσεις επικινδυνότητας H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. H372 Προκαλεί βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστημα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Δηλώσεις προφυλάξεων P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P241 Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός/εξαερισμού/φωτιστικός/εξοπλισμός. P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς


Brands:
HB BODY

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας HB 770 (BODY_770_ANTISIL_NORMAL-GR.pdf, 377 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική