Εποξειδικό αστάρι αυτοκινήτου 5:1 με σκληρυντή Starflash Epoxy 1Kg

14.99 
Σύντομη Περιγραφή:

Αντισκωριακό αστάρι δύο συστατικών Starflash Epoxy είναι κατάλληλο για εφαρμογή πάνω σε παλαιά χρώματα, μη λειασμένα γυμνά μέταλλα, αλουμίνιο και επιφάνειες ανοξείδωτες ή ψευδαργυρωμένες. Ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Τιμή σε πόντους: 2499 πόντοι
STARFLASH EPOXY
Σε Απόθεμα
+

Υψηλής απόδοσης εποξειδικό αστάρι 2K με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες και εξαιρετική ικανότητα στεγανοποίησης, αντισκωριακής προστασίας , πρόσφυσης και γεμιστικότητας. Το Starflash Epoxy αστάρι δύο συστατικών (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α = 833gr και ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ B = 133gr ) είναι κατάλληλο για εφαρμογή πάνω σε παλαιά χρώματα, μη λειασμένα γυμνά μέταλλα, αλουμίνιο και επιφάνειες ανοξείδωτες ή ψευδαργυρωμένες. Είναι πολύ ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Αναμειγνύεται σε σχέση 5:1 κατα βαρος και 3: κατα όγκο με τον ειδικό εποξειδικό σκληρυντή και αφού αραιωθεί 20-25% με το ειδικο διαλυτικο epoxy thinner μπορεί να εφαρμοστεί με πιστόλι διαμέτρου ακροφυσίου 1,5-1,8 mm.

Συσκευασία: Αστάρι 833gr / Σκληρυντής 133gr


Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
Εικονογράμματα κινδύνου: GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες: προϊόν αντιδράσεως:διςφαινολο-Α-(επιχλωρυδρίνη) εποξυρητίνη (αριθμητικό μέσο μοριακό βάρος ≤ 700)
βουταν-1-όλη τολουόλιο
Δηλώσεις επικινδυνότητας: H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφυλάξεων: P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Συμπληρωματικές δηλώσεις: EUH205 Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Brands:
Starflash line

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας BODY 989 (BODY_989_4_1_EPOXY_PRIMER_SURFACER-GR.pdf, 532 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Σχετικά προϊόντα