Βερνίκι UHS εξαιρετικά υψηλών στερεών C894 Clear Ultra HS 2:1 HB Body

15.19 
Σύντομη Περιγραφή:

Βερνίκι C894 που προσδίδει μια τέλεια επιφάνεια με εκπληκτική γυαλάδα, ζωντάνια και βάθος.
- Στεγνώνει γρήγορα.
- Πολύ εύκολο στην χρήση.
- Απίστευτη οικονομία υλικού.

Τιμή σε πόντους: 2532 πόντοι
C894 HB Body Βερνίκι αυτοκινήτου
Σε Απόθεμα
+

To βερνίκι αυτοκινήτου C894, εξαιρετικά υψηλών στερεών, δίνει στις επιφάνειες του αυτοκινήτου γυαλάδα, ζωντάνια και βάθος. Εφαρμόζεται είτε σαν ενάμιση χέρι χωρίς καθόλου αναμονή από εφαρμογή σε εφαρμογή, προσφέροντας μεγάλη οικονομία υλικού είτε σαν δυο κανονικά χέρια με αναμονή δέκα λεπτών. Στεγνώνει πολύ γρήγορα και δέχεται άμεσα και εύκολα επιδιόρθωση.

Αναμειγνύεται σε σχέση 2:1, χωρίς την προσθήκη διαλυτικού, με τους σκληρυντές:

- H733 Slow
- H734 Normal
- H735 Fast .

Εγγύηση μεγάλης αντοχής στον χρόνο.


Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
Εικονογράμματα κινδύνου

Προειδοποιητική λέξη Προσοχή
Δηλώσεις επικινδυνότητας H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφυλάξεων P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P241 Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός/εξαερισμού/φωτιστικός/εξοπλισμός. P240 Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη.
P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
P403+P235 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό. P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Συμπληρωματικές δηλώσεις: EUH208 Περιέχει mix of: a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-t-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-o-hydroxypoly (oxylethene);a-3- (3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-o-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4- hydroxyphenyl) propionyloxypoly (oxyethylene), bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate, methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.


Brands:
HB BODY

C894 Βερνίκι UHS - Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (BODY_PRO_C894_CLEAR_ULTRA_HS_2_1-GR.pdf, 1,115 Kb) [Λήψη]

Bερνίκι αυτοκινήτου C894 (C894_CLEAR_ULTRA_HS_Technical_Data.pdf, 197 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική