Αντισκωριακό χρώμα για σασί αυτοκινήτου Chassis Coat HB Body 750ml

6.00 
Σύντομη Περιγραφή:

Αντισκωριακό ασταρόχρωμα για σασί αυτοκινήτων Chassis Coat HB Body και για όλες τις μεταλλικές επιφάνειες (όπως λαμαρίνα μαύρη, γαλβανιζέ, αλουμινίου).

Τιμή σε πόντους: 1000 πόντοι
Chassis Coat HB Body
Σε Απόθεμα
+

Το Chassis Coat της HB Body είναι ένα αντισκωριακό ασταρόχρωμα για σασί αυτοκινήτων και όλες τις μεταλλικές επιφάνειες (όπως λαμαρίνα μαύρη, γαλβανιζέ, αλουμινίου). Το ασταρόχρωμα αυτό διακρίνεται για την εξαιρετική αντοχή του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας στο μέταλλο καθώς δεν απαιτεί υπόστρωμα ή αστάρι από κάτω.

Το χρώμα για σασί αυτοκινήτου Body 1K αλκυδικό σύστημα υψηλής ποιότητας είναι ανθεκτικό, ταχυστέγνωτο, με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη καλυπτικότητα.

Διατίθεται σε Μαύρο, Γκρι και Κεραμιδί χρώμα.


Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
Εικονογράμματα κινδύνου
  
Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες: διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά αρωματική διοξείδιο του τιτάνιου νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονοαποθειωμένη
Δηλώσεις επικινδυνότητας; H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστημα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφυλάξεων: P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P241 Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός/εξαερισμού/φωτιστικός/εξοπλισμός. P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Συμπληρωματικές δηλώσεις: EUH208 Περιέχει Οξίμη της 2-βουτανόνης, Cobalt (II) salts. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Brands:
HB BODY

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (BODY_CHASSIS_COAT_DTM_PRIMER-GR.pdf, 565 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική