-7%

Αντιχαρακτικό βερνίκι 499 Autoclear 499 (2:1) HS

12.80 
Αρχική Τιμή: 13.76 
Σύντομη Περιγραφή:
Το Βερνίκι 499 HS (2:1) είναι ένα διαυγέστατο υψηλής γυαλάδας αντιχαρακτικό βερνίκι από το “ 2K - Ακρυλικό Σύστημα”. Αναμειγνύεται 2:1 με σκληρυντή ΒODY 753 NORMAL ή BODY 754 FAST ή BODY 727 POLAR και μέχρι 20% διαλυτικό. BODY 740 NORMA L ή BODY 741 ΑΡΓΟ. Λόγω των υψηλών...
Τιμή σε πόντους: 2134 πόντοι
HB BODY 499
Σε Απόθεμα
+

Το Βερνίκι 499 HS (2:1) είναι ένα διαυγέστατο υψηλής γυαλάδας αντιχαρακτικό βερνίκι από το “ 2K - Ακρυλικό Σύστημα”. Αναμειγνύεται 2:1 με σκληρυντή ΒODY 753 NORMAL ή BODY 754 FAST ή BODY 727 POLAR και μέχρι 20% διαλυτικό. BODY 740 NORMAL ή BODY 741 ΑΡΓΟ. Λόγω των υψηλών στερεών δίνει μεγάλο πάχος φιλμ, άριστο γλασσάρισμα και υψηλή γυαλάδα και είναι κατάλληλο για υψηλής ποιότητας ολικές ή μερικές βαφές. Χρησιμοποιώντας BODY 722 FAST ή BODY 727 POLAR ο χρόνος στεγνώματος μειώνεται στα 20 λεπτά στους 60°C. 10 λεπτά μετά το ψήσιμο μπορεί να γίνει συναρμολόγηση και γυάλισμαΕπισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
Εικονογράμματα κινδύνου GHS02 GHS07

Προειδοποιητική λέξη Προσοχή
Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες: ξυλόλιο, μίγμα ισομερών οξικός n-βουτυλεστέρας οξικό 2-βουτοξυαιθυλο
Δηλώσεις επικινδυνότητας H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
Δηλώσεις προφυλάξεων P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P241 Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός/εξαερισμού/φωτιστικός/εξοπλισμός. P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε στην ετικέτα). P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. 
Συμπληρωματικές δηλώσεις:
EUH208 Περιέχει bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate, mix of: a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-t-butyl-4- hydroxyphenyl)propionyl-o-hydroxypoly (oxylethene);a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionyl-o-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionyloxypoly (oxyethylene). Μπορεί να
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Brands:
HB BODY

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας 499 Autoclear (BODY_499_AUTOCLEAR_2_1_HS_SR-GR_.pdf, 444 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική