207 Αστάρι παρμπρίζ SIKA PRIMER 206

7.80 
Σύντομη Περιγραφή:

Αστάρι παρμπρίζ SIKA PRIMER 207 G+P είναι το μόνο αστάρι που χρειάζεται για την αντικατάσταση παρμπρίζ αυτοκινήτων. Χρησιμοποιείται για να καλύψει εγκοπές και γδαρσίματα στην βαφή ή και να παρέχει επιπλέον προστασία σε περίπτωση μειωμένης ηλιακής προστασίας από κεραμικά / μεταλλικά πλαίσια.

Τιμή σε πόντους: 1300 πόντοι
SIKA 207 SIKA PRIMER 206
Σε Απόθεμα
+

Το Sika ® Primer 207 G+P έχει σχεδιαστεί να είναι το μόνο αστάρι που χρειάζεται για την αντικατάσταση παρμπρίζ αυτοκινήτων. Το Sika ® Primer 206 G+P χρησιμοποιείται για να καλύψει εγκοπές και γδαρσίματα στην βαφή ή και να παρέχει επιπλέον προστασία σε περίπτωση μειωμένης ηλιακής προστασίας από κεραμικά / μεταλλικά πλαίσια.


Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Εικονογράμματα κινδύνου :

Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος
Δηλώσεις επικινδυνότητας : H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική  αντίδραση. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Συμπληρωματικές Δηλώσεις Κινδύνου : EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Δηλώσεις προφυλάξεων : Πρόληψη: P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P233 Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.
Επέμβαση: P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. P370 + P378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε ξηρή άμμο, ξηρό χημικό ή ανθεκτικό σε αλκοόλη αφρό για να κατασβήσετε. Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:  205-500-4 οξικός αιθυλεστέρας  28182-81-2 Hexamethylene-1,6-diisocyanate homopolymer  500-125-5 Isophorondiisocyanate homopolymer Πρόσθετη Επισήμανση: EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
Άλλοι κίνδυνοι
Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 0,1% ή υψηλότερα.

Brands:
Sika

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (024761000010008000_SDS_S_Sika_Primer_206_G_P_el.pdf, 211 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική