Λιπαντικό σπρέι με teflon Motip 400ml

5.21 
Σύντομη Περιγραφή:

Λευκό, διάφανο λιπαντικό με teflon της Motip. Είναι υδατοαπωθητικό, με ουδέτερο στο pH.

Τιμή σε πόντους: 869 πόντοι
Σπρει Teflon Motip
Σε Απόθεμα
+

Το λιπαντικό σπρέι με teflon της Motip είναι ανθεκτικό στις υψηλές διαφορές θερμοκρασίας -50°C έως +250°C χωρίς αξιόλογη απώλεια λειτουργίας. Το έλαιο PTFE, που περιέχει, είναι υδατοαπωθητικό, με ουδέτερο στο pH και έχει πολύ χαμηλό συντελεστή τριβής, λεπτή σύσταση (μέγεθος σωματιδίων περίπου 5 μικρομέτρων) με εξαιρετική πρόσφυση.

Χαρακτηριστικά:

- Λευκό, διάφανο λιπαντικό με teflon.

- Λίπανση διαρκείας.

- Είναι ηλεκτρικά μονωμένο και αδιάβροχο.

- Ιδανικό για αμορτισέρ, συρματόσχοινα, καλώδια, κλειδαριές, μεντεσέδες, συρόμενους μηχανισμούς, ηλεκτρομηχανοκίνητους μηχανισμούς κλπ.

- Με ανατομική βαλβίδα

- Με δακτυλίδι ασφαλείας ψεκασμού

- 10 χρόνια ζωής (στο δοχείο)


Προσδιορισµός επικινδυνότητας 
 Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Το προϊόν ταξινοµείται και επισηµαίνεται σύµφωνα µε τον κανονισµό CLP.
· Εικονογράµµατα κινδύνου GHS02 GHS07 GHS09

· Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
· Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες: πεντάνιο
· ∆ηλώσεισ κινδυνου H222-H229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυµα. Περιέκτης υπό πίεση: µπορεί να εκραγεί αν θερµανθεί. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. · ∆ηλώσεις προφυλάξεων P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. P103 ∆ιαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. P260 Μην αναπνέετε εκνεφώµατα. P210 Μακριά από θερµότητα/σπινθήρες/γυµνές φλόγες/θερµές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε. P251 Περιέκτης υπό πίεση. Να µην τρυπηθεί ή καεί ακόµη και µετά τη χρήση. P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε γυµνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να µην εκτίθεται σε θερµοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C. P501 Απορρίψτε τα περιεχόµενα/δοχείο σύµφωνα µε τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισµούς. · Συµπληρωµατικές δηλώσεις: EUH066 Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο.
Brands:
MOTIP DUPLI

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (090201_-_MOTIP_PTFE_DRY_500_ML__GR_.pdf, 235 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Σχετικά προϊόντα