Σπρέι επίστρωσης ελαστικών αυτοκινήτου G16008 Ultimate Black Tire Coating Meguiar's 227gr

Τιμή σε πόντους: 2990 πόντοι
11 Είδος(η)
G16008 Meguiars

22.25 

Σπρέι επίστρωσης ελαστικών αυτοκινήτου G16008 Ultimate Black Tire Coating Meguiar's με αναβαθμισμένα υδροφοβικά πολυμερή δημιουργούν μια επίστρωση ανθεκτική σε νερό και φθορά, που αποτρέπει το ξεφλούδισμα ή το ράγισμα κατά την γήρανση του ελαστικού.

+

Το σπρέι επίστρωσης ελαστικών αυτοκινήτου G16008 της Meguiars είναι πιο προηγμένο προϊόν προστασίας ελαστικών με την μεγαλύτερη διάρκεια. Η σύνθεσή του με αναβαθμισμένα υδροφοβικά πολυμερή δημιουργούν μια επίστρωση ανθεκτική σε νερό και φθορά, που αποτρέπει το ξεφλούδισμα ή το ράγισμα κατά την γήρανση του ελαστικού.
Το Ultimate Black Tire Coating χαρίζει στα ελαστικά του αυτοκινήτου βαθιά, μαύρη και λαμπερή γυαλάδα με υγρή όψη και στεγνή αίσθηση που διαρκεί περισσότερο από 1 μήνα με καταπληκτικό αποτέλεσμα.

Οδηγίες:

Ψεκάστε σε καθαρό και στεγνό λάστιχο και τελειώσατε.

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ Στοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ: ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ.
Σύµβολα: GHS02 (φλόγα) |GHS07 (Θαυµαστικό) | GHS08 (ΚίνδυνοςΥγείας) |

Συστατικά: Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ 75-37-6 200-866-1 50 - 70 ΚΛΑΣΜΑTA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 8052-41-3 232-489-3 5 - 10
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αεροζόλ. H229 ∆οχείο υπό πίεση. Μπορεί να εκραγεί εάν θερµανθεί. H319 Προκαλεί σοβαρό ερεθισµό στα µάτια.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση: Nευρικό σύστηµα |
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Γενικά: P102 Μακριά από παιδιά. P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Πρόληψη: P210A Μακριά από θερµότητα/θερµές επιφάνειες/σπινθήρες/γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. — Μην καπνίζετε. P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. P251 Να µην τρυπηθεί ή καεί ακόµη και µετά τη χρήση. Απόρριψη: P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς. 14% του µείγµατος, αποτελείται από συστατικά άγνωστης οξείας στοµατικής τοξικότητας. Περιέχει 24% των συστατικών µε άγνωστους κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον. 
Σηµειώσεις για την επισήµανση: Η H304 δεν απαιτείται στην επισήµανση του προϊόντος επειδή είναι αεροζόλ. Η σηµείωση N εφαρµόζεται στο CASRN 8052-41-3 

Brands:
Meguiar's

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας G16008 (g16008_msds_gr_19_6_17.pdf, 278 Kb) [Λήψη]

Δεν γυαλίζει υπερβολικά, αλλά δίνει ένα ωραίο μαύρο χρώμα στα λάστιχα, το οποίο κρατάει για κάνα-δυο πλυσίματα. Γενικά, διαρκεί περισσότερο από κάποια άλλα προϊόντα που έτυχε να δοκιμάσω
Γράψτε μια κριτική

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. +24%

REWARDS PROGRAM

Χρήσιμα