Καθαριστικό ζαντών και Ελαστικών Hot Rims Wheel & Tire Cleaner G9524 710ml

14.40 
Σύντομη Περιγραφή:

Καθαριστικό G9524 ζαντων αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας με μοναδικό αφρός Xtreme Cling™ που προσκολλείται στις κάθετες επιφάνειες και διαλύει επίμονους ρύπους ακόμα και στα ελαστικά Προσφέρει ταυτόχρονα ισχυρή δράση και απαλό καθαρισμό.

Τιμή σε πόντους: 2400 πόντοι
Hot Rims Wheel & Tire Cleaner G9524
Σε Απόθεμα
+

Νέα διεισδυτική σύνθεση Hot Rims Wheel & Tire Cleaner G9524 που καθαρίζει ζάντες και ελαστικά, απομακρύνοντας σκόνη από τακάκια φρένων, μουτζούρες δρόμου, κηλίδες και άλατα νερού.Το απόλυτο καθαριστικό τροχών αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας είναι η σίγουρη λύση και ασφαλής χρήση. Με μοναδικό αφρός Xtreme Cling™, που προσκολλείται στις κάθετες επιφάνειες και διαλύει επίμονους ρύπους από τον δρόμο, και ειναι απόλθτα ασφαλές σε ζάντες βερνικωμένες, διαιρούμενες, στιλβωμένων κραμάτων, αλουμινίου και χρωμίου. Δεν είναι ασφαλές σε ζάντες από ανοδιωμένο ή άβαφο ή βαμμένο με πούδρα αλουμίνιο, σε τροχούς μοτοσυκλέτας ή μη εργοστασιακούς και σε βαμμένα εξαρτήματα φρένων

Οδηγίες:

  • Χρήση σε καλά αεριζόμενο χώρο και σε δροσερό τροχό
  • .Ξεπλύνετε με νερό-Ψεκάστε από απόσταση 15-20 εκατοστών-Περιμένετε για 15-30 δευτερόλεπτα να διεισδύσει-
  • Ξεπλύνετε με νερό-στεγνώστε με πετσέτα.


Προσδιορισµός επικινδυνότητας
2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος
CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
Ουσία ή µείγµα διαβρωτικό για µέταλλα, Κατηγορία 1 - Μετ. ∆ιαβρ. 1, H290 Σοβαρές βλάβες των µατιών / ερεθισµός των µατιών Κατηγορία 1 - Βλάβες µατιών. 1, H318
∆ιάβρωση / ερεθισµός του δέρµατος, Κατηγορία 1A - ∆ιάβρ. ∆έρµ 1A, H314 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον (Χρόνια), Κατηγορία 3 - Yδάτινο Χρόνια 3, H412
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά: P102 Μακριά από παιδιά. Πρόληψη: P280E Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Απόκριση: P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή εµφανιστεί εξάνθηµα: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P301 + P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Απόρριψη: P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς.

Σηµειώσεις για την επισήµανση: Ενηµερωµένο ως προς τον Κανονισµό (EC) No.648/2004 για τα απορρυπαντικά. Συστατικά κατά 648/2004 :Κάτω του 5% : Κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες,µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες.Περιέχει επίσης: Αρωµατικές ουσίες,µίγµα µεθυλχλωροϊσοθειαζωλινόνης και µεθυλισοθειαζωλινόνης (3:1). 
Brands:
Meguiar's

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική