Καθαριστικό ζαντών αλουμινίου Hot Rims Meguiar's G14324 710ml

14.40 
Σύντομη Περιγραφή:

Καθαριστικό ζαντων αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας με μοναδικός αφρός Xtreme Cling™ που προσκολλείται στις κάθετες επιφάνειες και διαλύει επίμονους ρύπους ακόμα και στα ελαστικά Προσφέρει ταυτόχρονα ισχυρή δράση και απαλό καθαρισμό.

Τιμή σε πόντους: 2400 πόντοι
Hot Rims Meguiar's G14324
Σε Απόθεμα
+

Το απόλυτο καθαριστικό τροχών αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας είναι η σίγουρη λύση και ασφαλής χρήση σε όλες τις βαμμένες και βερνικωμένες ζάντες αλουμινίου (στιλβωμένες, ανοδιωμένες, βαμμένες ηλεκτροστατικά με πούδρα).για καθαρισμό των τροχών κάθε οχήματος. Με τον μοναδικός αφρός Xtreme Cling™, που προσκολλείται στις κάθετες επιφάνειες και διαλύει επίμονους ρύπους από τον δρόμο και με απαλή καθαριστική σύνθεση, που δεν καταστρέφει τους τροχούς

Οδηγίες:

  • Ξεπλύνετε με νερό-Ψεκάστε από απόσταση 15-20 εκατοστών. 
  • Περιμένετε για 15 δευτερόλεπτα να διεισδύσει
  • Ξεπλύνετε με νερό
  • Στεγνώστε με πετσέτα

Στοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ.
Σύµβολα: GHS07 (Θαυµαστικό) |

Συστατικά: Συστατικό C.A.S. No. % κ.β. Mερκαπτοοξικό νάτριο 367-51-1 1 - 10 Μίγµα 5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο-2Hισοθειαζολ-3-όνης 55965-84-9 < 0,0015
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H302 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσης. H319 Προκαλεί σοβαρό ερεθισµό στα µάτια. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά: P102 Μακριά από παιδιά. Πρόληψη: P280E Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Απόκριση: P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή εµφανιστεί εξάνθηµα: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P301 + P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Απόρριψη: P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς.
Σηµειώσεις για την επισήµανση: Ενηµερωµένο ως προς τον Κανονισµό (EC) No.648/2004 για τα απορρυπαντικά. Συστατικά κατά 648/2004 :Κάτω του 5% : Κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες,µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες.Περιέχει επίσης: Αρωµατικές ουσίες,µίγµα µεθυλχλωροϊσοθειαζωλινόνης και µεθυλισοθειαζωλινόνης (3:1). 

Brands:
Meguiar's

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική