Γυαλιστικό τζελ ελαστικών Endurance Tire Gel Meguiar's G7516 473ml

16.63 
Σύντομη Περιγραφή:

Γυαλιστικό ελαστικών αυτοκινήτου για ένα πλούσιο και λαμπερό μαύρο χρώμα που διαρκεί για εβδομάδες και καθαρισμό διαρκείας. Αντέχει στην βροχή και στα συνεχόμενα πλυσίματα. Αποτρέπει το ξεθώριασμα ελαστικών και σας απαλλάσσει από το σταξίματα, πασαλείμματα, ραβδώσεις και άχνες.

Τιμή σε πόντους: 2772 πόντοι
Endurance Tire Gel Meguiar's G7516
Σε Απόθεμα
+

Προστασία που διαρκεί εβδομάδες και καθαρισμό διαρκείας για τα ελαστικά του αυτοκινήτου χάρη στην θρυλική σύνθεση του προϊόντος από την Meguair's, χαρίζοντας ένα πλούσιο και λαμπερό μαύρο χρώμα.

▶ Διάρκεια που αντέχει ακόμα και σε συνεχόμενα πλυσίματα ή βροχή.

▶ Απαλλαχτείτε από άχνα, ραβδώσεις, σταξίματα και πασαλείμματα.

▶ Αποτρέπει το ξεθώριασμα των ελαστικών.

▶ Δεν αφήνει σημάδια στα οδοστρώματα.

Αν επιθυμείτε περισσότερη λάμψη, περάστε μια δεύτερη στρωση μετα απο 10 λεπτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ! όχι χρήση σε βινύλιο, βαμμένες επιφάνειες, ποδήλατα & μοτοσυκλέτες.Στοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ.
Σύµβολα: GHS07 (Θαυµαστικό) |

Συστατικά: Διμεθυλο- σιλοξάνια και σιλικόνες C.A.S. No.-63148-62-9 -EC No. - Αριθμός καταχώρισης REACH :% κ.β.-50 - 70 -Λευκό ορυκτό έλαιο πετρελαίου C.A.S. No. - 8042-47-5 EC No.232-455-8-Αριθμός καταχώρισης REACH :01- 2119487078- 27-% κ.β.10 - 30-ΤαξινόμησηΤοξ. διά Της αναρρόφ. 1, H304-Υδρογονοκατεργασμένα ελαφρά αποστάγματα πετρελαίου -C.A.S. No.- 64742-47-8-EC No.265-149-8% κ.β.< 20-Τοξ. διά Της αναρρόφ. 1, H304 Υδάτ. Περ. Χρόν. τοξ. 2, H411 Εύφλ.Υγρό. 3 , H226; ΕρΕθ. Δέρμ. 2, H315; STOT SE 3, H336
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά: P102 Μακριά από παιδιά. Πρόληψη: P280E Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Απόκριση: P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή εµφανιστεί εξάνθηµα: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P301 + P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Απόρριψη: P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς.
Σηµειώσεις για την επισήµανση: Ενηµερωµένο ως προς τον Κανονισµό (EC) No.648/2004 για τα απορρυπαντικά. Συστατικά κατά 648/2004 :Κάτω του 5% : Κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες,µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες.Περιέχει επίσης: Αρωµατικές ουσίες,µίγµα µεθυλχλωροϊσοθειαζωλινόνης και µεθυλισοθειαζωλινόνης (3:1). 

Brands:
Meguiar's

gyalistiko-tzel-elastikon-endurance-tyre-gel-meguiars-g7516-473ml (gyalistiko-tzel-elastikon-endurance-tyre-gel-meguiars-g7516-473ml.pdf, 315 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική