Γυαλιστικό σπρέι προστασίας ελαστικών Hot Shine Reflect Tire Shine Meguiar's G192215 386ml

17.00 
Σύντομη Περιγραφή:

Γυαλιστικό σπρέι προστασίας ελαστικών αυτοκινήτου Reflect Tire Shine για ένα πλούσιο βαθύ μαύρο χρώμα και λάμψη που διαρκεί εβδομάδες. Με αδιαβροχοποίηση για αντοχή στην βροχή και αντανάκλαση φωτός για ενισχυμένη προστασία στην βραδινή οδήγηση. Αντέχει στα συνεχόμενα πλυσίματα με την μοναδική του σύνθεση που αντανακλά το φως. 

Τιμή σε πόντους: 2834 πόντοι
G192215
Σε Απόθεμα
+

Προστασία ελαστικών και γυάλισμα με την μοναδική σύνθεση του Hot Shine Reflect Tire Shine από την Meguair's, με αδιαβροχοποίηση και αντανάκλαση φωτός για ενισχυμένη προστασία στην βραδινή οδήγηση.

▶ Χαρίζει στα ελαστικά μια βαθιά υγρή μαύρη όψη που διαρκεί εβδομάδες. 

▶ Μοναδική σύνθεση που αντανακλά το φως με απίστευτη λάμψη

▶ Αντανακλά το φως των προβολέων την νύχτα  με μοναδικό αποτέλεσμα συμβάλλοντας στην ασφάλεια.

▶ Ειδικά συστατικά αντανακλούν τις απευθείας ηλιακές ακτίνες δίνοντας έξτρα γυαλάδα. Στην σκιά δημιουργεί γυαλάδα τύπου "photoshop".

▶ Περιέχει πολυμερή αδιαβροχοποίησης, τεχνολογία ενισχυμένης ρητίνης και εξελιγμένες σιλικόνες για να προστατεύει και να διατηρεί τα λάστιχα μαύρα & λαμπερά για βδομάδες.

▶ Αποκλειστική φόρμουλα της Meguiar’s που στρώνει ομοιόμορφα & γρήγορα χωρίς ραβδώσεις και κατόπιν «δένει» πάνω στο λάστιχο δημιουργώντας σπινθηροβόλο λάμψη. 

▶ Χωρίς γκλίτερ ή ρινίσματα μετάλλου.


Οδηγίες:

➨ Ανακινήστε καλά πριν την χρήση. 

➨ Εφαρμογή σε κρύο, καθαρό και στεγνό λάστιχο σε καλά αεριζόμενο χώρο. 

➨ Κρατήστε την φιάλη 10-15 εκατοστά από το ελαστικό και ψεκάστε μια λεπτή, ομοιόμορφη στρώση. Μην ψεκάζετε υπερβολική ποσότητα. Αμέσως καθαρίστε κατάλοιπα ψεκασμού από τροχούς και χρώμα αυτοκινήτου.


 


ΠΡΟΣΟΧΗ!Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μοτοσυκλέτες, ποδήλατα ή άλλα δίκυκλα ή σε επιφάνειες που δεν πρέπει να έχουν ολισθηρότητα. Αφαιρέστε το προϊόν με απορρυπαντικό από τσιμέντο ή άσφαλτο προς αποφυγή κηλίδων και ολισθηρότητας. Κρατήστε το προϊόν σε ασφαλή, όρθια θέση κατά την μεταφορά και αποθήκευση του. Μην φέρετε σε επαφή ή εφαρμόζετε το προϊόν σε βαμμένες επιφάνειες, πλαστικά πάνελ, πέλμα ελαστικού. 


Στοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ.
Σύµβολα: GHS07 (Θαυµαστικό) |

Συστατικά: Διμεθυλο- σιλοξάνια και σιλικόνες C.A.S. No.-63148-62-9 -EC No. - Αριθμός καταχώρισης REACH :% κ.β.-50 - 70 -Λευκό ορυκτό έλαιο πετρελαίου C.A.S. No. - 8042-47-5 EC No.232-455-8-Αριθμός καταχώρισης REACH :01- 2119487078- 27-% κ.β.10 - 30-ΤαξινόμησηΤοξ. διά Της αναρρόφ. 1, H304-Υδρογονοκατεργασμένα ελαφρά αποστάγματα πετρελαίου -C.A.S. No.- 64742-47-8-EC No.265-149-8% κ.β.< 20-Τοξ. διά Της αναρρόφ. 1, H304 Υδάτ. Περ. Χρόν. τοξ. 2, H411 Εύφλ.Υγρό. 3 , H226; ΕρΕθ. Δέρμ. 2, H315; STOT SE 3, H336
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά: P102 Μακριά από παιδιά. Πρόληψη: P280E Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Απόκριση: P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή εµφανιστεί εξάνθηµα: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P301 + P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Απόρριψη: P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς.
Σηµειώσεις για την επισήµανση: Ενηµερωµένο ως προς τον Κανονισµό (EC) No.648/2004 για τα απορρυπαντικά. Συστατικά κατά 648/2004 :Κάτω του 5% : Κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες,µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες.Περιέχει επίσης: Αρωµατικές ουσίες,µίγµα µεθυλχλωροϊσοθειαζωλινόνης και µεθυλισοθειαζωλινόνης (3:1). 
Brands:
Meguiar's
Χρήση για:
  • Αυτοκίνητο

g18715_msds_gr_22_6_17 (g18715_msds_gr_22_6_17.pdf, 663 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική


Χρήσιμα

  1.  Προαπαθούμε για τα καλύτερα προϊόντα την σωστή εξυπηρέτηση και το ιδανικό after sales.Γνωρίζουμε καλά τα προϊόντα ώστε να μπορούμε να προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις για τις δίκες σας ανάγκες.
  2. Σας διαβεβαιώνουμε ότι διαφυλάσσουμε πλήρως τα προσωπικά σας στοιχεία. 
  3. Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε είναι σε έλλειψη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
  4.   Δεχόμαστε επιστροφή εφόσον το προϊόν είναι ελαττωματικό 
  5.  Εξυπηρέτηση πελατών από τις 8:00 έως 14:30 μεσημέρι και από 17:00 έως 21:00 το βράδυ.

.