Αλοιφή χρώματος αυτοκινήτου 3M ενός σταδίου PERFECT-IT 1-STEP FINISHING 946ml

48.00 
Σύντομη Περιγραφή:

Αλοιφή αυτοκινήτου 1 βήματος για ολοκληρώμένες εργασίες φινιρίσματος βαφής πιο γρήγορα, αυξάνοντας τη παραγωγή στο συνεργείο επισκευής ή στο πλυντήριο αυτοκινήτων χωρίς να κουράζεστε με φινίρισμα υψηλής ποιότητας οχι πολλές αλοιφές για καλύτερη απόδοση και χαμηλότερους χρόνους επεξεργασίας.

Τιμή σε πόντους: 8000 πόντοι
PERFECT-IT 1-STEP 33039
Σε Απόθεμα
+

Η αλοιφή γυαλίσματος 3Μ Perfect-It 1-Step στην ουσία εχει μια ισορροπημένη κοπή γυαλίζει και προστατεύει  σε ένα βήμα, εξαλείφοντας την ανάγκη για επιπλέον πέρασμα με άλλες αλοιφές. Διαμορφώθηκε για ένα ευρύ φάσμα αναγκών του χρήστη χωρίς να κολλάει ή να αφήνει υπολείμματα φιλμ Καλύτερο κράτημα, λιγότερες ταλαντώσεις με αλοιφαδόρο και εύκολία στο καθάρισμα.Τώρα, μπορείτε να ολοκληρώσετε τις εργασίες φινιρίσματος βαφής πιο γρήγορα, αυξάνοντας τη παραγωγή στο συνεργείο επισκευής ή στο πλυντήριο αυτοκινήτων χωρίς να θυσιάσετε το φινίρισμα υψηλής ποιότητας στα περισσότερα οχήματα με πολλές αλοιφές για καλύτερη απόδοση και χαμηλότερους χρόνους επεξεργασίας.


Στοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008

ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ.
Σύµβολα: GHS07 (Θαυµαστικό) | GHS08 (ΚίνδυνοςΥγείας) |
 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση: Nευρικό σύστηµα |
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά: P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά.
Πρόληψη: P260A Μην αναπνέετε ατµούς. Απόκριση: P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος : Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Απόρριψη: P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς.
Συµπληρωµατικές δηλώσεις κινδύνου: EUH208 Περιέχει Μίγµα 5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο-2Hισοθειαζολ-3-όνης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 5% του µείγµατος, αποτελείται από συστατικά άγνωστης οξείας στοµατικής τοξικότητας. 11% του µίγµατος αποτελείται από συστατικά άγνωστης οξείας δερµατικής τοξικότητας. 25% του µίγµατος αποτελείται από συστατικά άγνωστης οξείας τοξικότητας µέσω της εισπνοής. Περιέχει 18% των συστατικών µε άγνωστους κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον. Συστατικά κατά (EU) No 528/2012 για τα βιοκτόνα προϊόντα: Περιέχει ένα βιοκτόνο προϊόν : Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1).Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Σηµειώσεις για την επισήµανση: Ενηµερωµένο ως προς τον Κανονισµό (EC) No.648/2004 για τα απορρυπαντικά. Η H304 δεν απαιτείται στην επισήµανση του προϊόντος εξαιτίας του ιξώδους του.  Συστατικά κατά 648/2004:Τουλάχιστον 15% αλλά κάτω του 30% : Αλειφατικούς υδρογονάνθρακες.Κάτω του 5% : Μη ιονική επιφανειοδραστική ουσία. Περιέχει επίσης: Αρωµατικές ουσίες,µίγµα µεθυλχλωροϊσοθειαζωλινόνης και µεθυλισοθειαζωλινόνης (3:1). Η σηµείωση P εφαρµόζεται στο CAS 64742-48-9.
Πληροφορίες καλλυντικών Συστατικά: Μέσος αλειφατικός διαλύτης νάφθας
Brands:
3M

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική