Αλοιφή επιδιόρθωσης φαναριών πλαστικών αυτοκινήτου Plast-X Plastic Cleaner & Polish Meguiar's 296ml G12310

13.50 
Σύντομη Περιγραφή:

Η προστατευτική αλοιφή φαναριών αυτοκινήτου αποκαθιστά γρήγορα την καθαρότητα σε δύσκαμπτα και εύκαμπτα διαφανή φαναρια. Παρέχει ανθεκτική προστασία από τις βλαβερές ακτίνες UV .Ενισχύει την ορατότητα και ασφάλεια στη νυχτερινή οδήγηση 

Τιμή σε πόντους: 2250 πόντοι
G12310 Plast-X Meguiar's
Σε Απόθεμα
+

Καθαριστικη κρέμα εύχρηστη και πλούσια σύνθεση με τζελ, αποκαθιστά γρήγορα την καθαρότητα σε δύσκαμπτα και εύκαμπτα διαφανή πλαστικά.

Με ένα περασμα βήμα επαναφέρει γρήγορα την διαύγεια και αφαιρεί ελαφριές γρατσουνιές, θαμπάδες, χημική αποδόμηση και επίμονες οξειδώσεις & κηλίδες, χάρη στην αποκλειστική τεχνολογία μικροσκοπικών λειαντικών της Meguiar’s® (MDAT).

Ενισχύει την ορατότητα και ασφάλεια στη νυχτερινή οδήγηση και  προσφέρει προστασία μεγάλης διάρκειας

  • Δεν είναι τοξική και δεν περιέχει σκληρούς διαλύτες.
  • Ασφαλές σε ΟΛΑ τα διαφανή πλαστικά (πλεξιγκλάς, φώτα φρένων, πλαστικά παράθυρα σε καμπριολέ, παρμπρίζ μοτοσυκλέτας, προσωπίδες προστατευτικών κράνων, παράθυρα σκαφών θαλάσσης, απωθητήρες εντόμων και CD ).
  • ΟΧΙ χρήση σε βαμμένες επιφάνειες, επιστρωμένα πλαστικά, οθόνες LCD & Πλοήγησης.


 Στοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008

ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ.
Σύµβολα: GHS07 (Θαυµαστικό) |
Συστατικά: Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β. Σεβακικός δις(1,2,2,6,6-πενταµεθυλο-4-πιπεριδινυλο)εστέρας 41556-26-7 255-437-1 0,1 - 1 Μονο-3-(3-(2H-βενζοτριαζολο-2-υλ)-5-τριτ-βουτυλο-4- υδροξυφαινυλο)-1-οξοπροπυλο αιθέρας πολυαιθυλενογλυκόλης 104810-48-2 0,1 - 1 Πολυµερική βενζοτριαζόλη 104810-47-1 0,1 - 1 Σεβακικός μεθυλο-1,2,2,6,6-πενταµεθυλo-4-πιπεριδινυλεστέρας 82919-37-7 280-060-4 < 0,1 Μίγµα 5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο2H- εσοθειαζολ-3-όνης 55965-84-9 < 0,001
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά: P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά.
Πρόληψη: P280E Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Απόκριση: P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή εµφανιστεί εξάνθηµα: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Απόρριψη: P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς.
Συστατικά κατά (EU) No 528/2012 για τα βιοκτόνα προϊόντα: Περιέχει ένα βιοκτόνο προϊόν : Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1).Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
Brands:
Meguiar's

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική