Αλοιφή αφαίρεσης μικρογρατζουνιών αυτοκινήτου Scratch X2.0 G10307 Meguiar's 207ml

17.74 
Σύντομη Περιγραφή:

Αλοιφή αυτοκινήτου Scratchx 2.0 G10307 της Meguiar's ειδική αποκλειστική σύνθεση Meguiar's με μικρο-λειαντικούς κόκκους για χρήση στο χέρι, είναι αποτελεσματική στην αφαίρεση λεπτών γρατσουνιών, ολογραμμάτων, αμυχών. Δεν «μπαλώνει» τις ατέλειες και δεν γρατζουνά το φινίρισμα.

Τιμή σε πόντους: 2957 πόντοι
G10307 Meguiar's
Μη Διαθέσιμο

Η αλοιφή αυτοκινήτου Scratchx 2.0 G10307 της Meguiar's το απόλυτο προϊόν για μεμονωμένες γρατσουνιές. Η ειδική αποκλειστική σύνθεση Meguiar's με μικρο-λειαντικούς κόκκους για χρήση στο χέρι, είναι αποτελεσματική στην αφαίρεση λεπτών γρατσουνιών, ολογραμμάτων, αμυχών από νύχι, μεταφοράς βαφής και σημαδιών παρκαρίσματος.

Παρέχει γρήγορα αποτελέσματα με ελάχιστη προσπάθεια και είναι ασφαλής σε όλα τα χρώματα & βερνίκια. Επαναφέρει την καθαρότητα και στιλπνότητα στο χρώμα ενώ ε αντίθεση με ανταγωνιστικά προϊόντα, δεν «μπαλώνει» τις ατέλειες και δεν γρατζουνά το φινίρισμα.


Χρήση με: Έκκεντρο αλοιφαδόρο ή με σφουγγάρι χεριού.

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ
Στοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ.
GHS07 (Θαυµαστικό) | GHS08 (ΚίνδυνοςΥγείας) |
 
Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β. Μέσος αλειφατικός διαλύτης νάφθας 64742-88-7 265-191-7 5 - 15 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ:
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση: Nευρικό σύστηµα |
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Γενικά: P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. Πρόληψη: P260A Μην αναπνέετε ατµούς. Απόκριση: P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος : Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Απόρριψη: P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς. 
Brands:
Meguiar's

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (g10307_msds_gr_16_6_17.pdf, 275 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Σχετικά προϊόντα