Καθαριστικό & γυαλιστικό ζαντών ελαστικών Meguiar's 710ml G190424

20.55 
Σύντομη Περιγραφή:

Σπρέι 2 σε 1 καθαριστικό τροχών & γυαλιστικό ελαστικών χωρίς νερό Ultimate Waterless Wheel & Tire χωρίς νερό G190424 Meguiars


Τιμή σε πόντους: 3425 πόντοι
G190424
Σε Απόθεμα
+

Καθαρίζει τους τροχούς χωρίς νερό και χαρίζει στα ελαστικά μαύρη γυαλάδα.2 σε 1 καθαριστικό τροχών + γυαλιστικό ελαστικών, Με νέα διεισδυτική σύνθεση χαρίζει πολύ γρήγορα; στους τροχούς ένα φρεσκοπλυμένο φινίρισμα περιποίησης σε λίγα λεπτά!

Καθαρίζει τους τροχούς χωρίς νερό και απομακρύνει σκόνη από τακάκια φρένων και βρωμιά δρόμου, αφήνοντας πλούσια γυαλάδα στα λάστιχα χάρη σε ενισχυτικά στιλπνότητας κορυφαίας ποιότητας. Με σύνθεση που μπλοκάρει την UV υπεριώδη ακτινοβολία για προστασία των τροχών.


Οδηγίες:

  • Χρήση σε καλά αεριζόμενο χώρο και σε δροσερό τροχό
  • .Ξεπλύνετε με νερό-Ψεκάστε από απόσταση 15-20 εκατοστών-Περιμένετε για 15-30 δευτερόλεπτα να διεισδύσει-
  • Ξεπλύνετε με νερό-στεγνώστε με πετσέτα.


Προσδιορισµός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος
CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
Ουσία ή µείγµα διαβρωτικό για µέταλλα, Κατηγορία 1 - Μετ. ∆ιαβρ. 1, H290 Σοβαρές βλάβες των µατιών / ερεθισµός των µατιών Κατηγορία 1 - Βλάβες µατιών. 1, H318
∆ιάβρωση / ερεθισµός του δέρµατος, Κατηγορία 1A - ∆ιάβρ. ∆έρµ 1A, H314 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον (Χρόνια), Κατηγορία 3 - Yδάτινο Χρόνια 3, H412
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά: P102 Μακριά από παιδιά. Πρόληψη: P280E Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Απόκριση: P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή εµφανιστεί εξάνθηµα: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P301 + P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Απόρριψη: P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς.

Σηµειώσεις για την επισήµανση: Ενηµερωµένο ως προς τον Κανονισµό (EC) No.648/2004 για τα απορρυπαντικά. Συστατικά κατά 648/2004 :Κάτω του 5% : Κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες,µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες.Περιέχει επίσης: Αρωµατικές ουσίες,µίγµα µεθυλχλωροϊσοθειαζωλινόνης και µεθυλισοθειαζωλινόνης (3:1). 
Brands:
Meguiar's

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική


Χρήσιμα

  1.  Προαπαθούμε για τα καλύτερα προϊόντα την σωστή εξυπηρέτηση και το ιδανικό after sales.Γνωρίζουμε καλά τα προϊόντα ώστε να μπορούμε να προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις για τις δίκες σας ανάγκες.
  2. Σας διαβεβαιώνουμε ότι διαφυλάσσουμε πλήρως τα προσωπικά σας στοιχεία. 
  3. Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε είναι σε έλλειψη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
  4.   Δεχόμαστε επιστροφή εφόσον το προϊόν είναι ελαττωματικό 
  5.  Εξυπηρέτηση πελατών από τις 8:00 έως 14:30 μεσημέρι και από 17:00 έως 21:00 το βράδυ.

.