Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν μόνο για το ηλεκτρονικό κατάστημα και όχι για το φυσικό. Αγορές από το φυσικό κατάστημα επιβαρύνονται με 5%.

Χονδρή πάστα γυαλίσματος Meguiar's Heavy Cut Metal Polish 119gr G15104

G15104
Σε Απόθεμα
Τιμή σε πόντους: 2604 πόντοι

Heavy Cut Metal Polish, χοντρή πάστα γυαλίσματος μετάλλων, αφαιρεί έντονες οξειδώσεις, στίγματα, κηλίδες, ακόμα και σκουριές και αποτελεί την πιο επιθετική πάστα μετάλλων της Meguairs, ειδικά σχεδιασμένη για αφαίρεση έντονων ατελειών.

15.62 
Τρόποι αποστολής
Τρόποι πληρωμής
Πλεονεκτήματα (γιατί εμάς)

Η χοντρή πάστα γυαλίσματος μετάλλων Heavy Cut Metal Polish, αποτελεί την πιο επιθετική πάστα μετάλλων της Meguairs, ειδικά σχεδιασμένη για αφαίρεση έντονων ατελειών


▶ Αφαιρεί έντονες οξειδώσεις, στίγματα, κηλίδες, ακόμα και σκουριές. 

▶ Ασφαλής χρήση σε: αλουμίνιο, μπρούντζο, χαλκό, μαγνήσιο, νίκελ, ανοξείδωτο χάλυβα.

▶ Εξαιρετικό για χυτό αλουμίνιο. 

▶ Για άριστα αποτελέσματα με την ελάχιστη προσπάθεια, τελειώστε με την ψιλή πάστα Μeguiar's Finishing Metal Polish για γυάλισμα «καθρέπτη».


  

Προσδιορισµός επικινδυνότητας 

  2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008    ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ: ∆ιάβρωση / ερεθισµός του δέρµατος, Κατηγορία 2 - Ερεθ. ∆έρµ 2, H315 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους-απλή έκθεση, Κατηγορία 3 - STOT SE 3, H336 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον (Χρόνια), Κατηγορία 3 - Yδάτινο  Χρόνια  3, H412     2.2. Στοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008    ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ.    Σύµβολα: GHS07 (Θαυµαστικό) |    

Συστατικά: Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β.  Υδρογονοκατεργασµένη βαρειά νάφθα (πετρελαίου)  64742-48-9 265-150-3   < 20 Υδρογονοκατεργασµένα ελαφρά κλάσµατα πετρελαίου  64742-47-8 265-149-8    1 -  5  

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.    H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.   

 ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά:   P102 Μακριά από παιδιά. P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.    Πρόληψη:   P261A Αποφεύγετε την αναπνοή ατµών. 

P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύνετε µε άφθονο σαπούνι και νερό. P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος : Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 

Brands:
Meguiar's

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας G15104 Heavy Cut Metal Polish Meguiar's (g15104_msds_gr_19_6_17_1.pdf, 240 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Έχετε χρησιμοποιήσει το προϊόν;

Πείτε μας για την εμπειρία που είχατε και βοηθήστε τους χρήστες μας να λάβουν την σωστή απόφαση

Γράψτε μια κριτική
Πιθανόν να ενδιαφέρεστε για αυτά!
  • Bestsellers
  • Δημοφιλέστερα
Γρήγορη και υψηλής ποιότητας παράδοση

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί με courier παράδοση σε όλη τη χώρα

Διασφάλιση ποιότητας και εξυπηρέτηση

Προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα, σε βαθμό που να είμαστε εμείς σίγουροι

Επιστροφή εντός 14 ημερών

Έχετε την δυνατότητα να επιστρέψετε τα προϊόντα, 14 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής αυτών, εφόσον τα προϊόντα είναι στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε