Εποξικός στόκος γενικής χρήσης Superbarra Seys 48gr

5.49 
Σύντομη Περιγραφή:

Εποξικός στόκος 2 συστατικών γενικής χρήσης Superbarra Seys εξαιρετικά ανθεκτικό και εύπλαστο. Πλάθεται εύκολα και όταν στεγνώσει σκληραίνει σαν ατσάλι και μπορεί να λειανθεί, να γυαλιστεί, να βαφτεί και να βερνικωθεί.

Τιμή σε πόντους: 915 πόντοι
Superbarra Seys 505036
Σε Απόθεμα
+

Ο εποξικός στόκος Seys Superbarra είναι ένα εποξικό επισκευαστικό μείγμα 2 συστατικών, εξαιρετικά ανθεκτικό και εύπλαστο, που επισκευάζει, σφραγίζει, γεμίζει κενά και ανοικοδομεί ένα πλήθος υλικών. Πλάθεται εύκολα και όταν στεγνώσει σκληραίνει σαν ατσάλι και μπορεί να λειανθεί, να γυαλιστεί, να βαφτεί και να βερνικωθεί.


Χαρακτηριστικά:

 • Υψηλής ποιότητας φινίρισμα: Μπορεί να λειανθεί, να γυαλιστεί, να βαφτεί και να βερνικωθεί.
 • Υψηλή πρόσφυση σε: Κεραμικά, γυαλί, γύψο, σίδηρο, πλαστικό, μέταλλο, ξύλο.  ***Δεν είναι κατάλληλο για ΡΕ, ΡΡ ή PTFE***
 • Υψηλή πυκνότητα: Μόλις αναμιχθεί δεν σπάει ή παραμορφώνεται, επιτρέποντας σας να δώσετε το επιθυμητό σχήμα.
 • Αντοχή σε θερμοκρασίες: έως + 120ºC


Εφαρμογές:

 • Πλακάκια, Gresites, Μικρά αντικείμενα
 • Ντουλάπια, Κορνίζες, Επένδυση, Έπιπλα, ψυγεία, αλουμινένιες οροφές, δεξαμενές, καλούπια
 • Γέμισμα σε παξιμάδια και οπές βιδών, σκασίματα, ρωγμές στους τοίχους
 • Ζημιές σε σκάλες, κιγκλιδώματα, οτιδήποτε υπάρχει σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης και εκκένωσης
 • Διαρροές στους σωλήνες, διαρροές σε θερμαντικά σώματα (μέταλλο, χαλκός, PVC), ρωγμές


Οδηγίες:

 1. Κόψτε, αναμείξτε και εφαρμόστε!
 2. ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ την επιφάνεια που πρέπει να επισκευαστεί, εξαλείφοντας ίχνη σκόνης και λιπαρότητας.
 3. Χρησιμοποιήστε το πώμα - κόπτη εργαλείου για να κόψετε την μπάρα.
 4. Αναμείξτε με τα δάχτυλά σας μέχρι να αποκτήσει ομοιόμορφο χρώμα (κατά τη διάρκεια της ανάμειξης η θερμοκρασία του στόκου αυξάνεται).
 5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ πιέζοντας τον στόκο στην επιφάνεια και εξομαλύνοντας με το εργαλείο βύσματος έως ότου το στόκος ενσωματωθεί στο τμήμα που πρόκειται να επισκευαστεί.
 6. Αφήστε το προϊόν να δράσει για 4-5 λεπτά μετά την εφαρμογή


Επισήμανση συμφωνα με τον κανονισμό (EE) Αριθ. 1272/2008:
Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή
Φράσεις H:
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
Φράσεις P:
P102 Μακριά από παιδιά. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό/... P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P301+P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/.../εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημεία συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων σε περίπτωση που δεν έχει εξαντληθεί πλήρως.
Περιέχει: Προϊόν αντιδράσεως: διφαινόλη-Α-επιχλωρυδρίνη, ρητίνες-εποξείδια (αριθμητικό μέσο μοριακό βάρος ≤ 700),:
 Άλλοι κίνδυνοι. Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και στην αρχική του παρουσίαση, το προϊόν δεν έχει καμία αρνητική επίδραση στην υγεία και το
περιβάλλον.


Brands:
Ceys

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (5af9b2ba-70d9-4a4e-be52-e52159eb3518.pdf, 468 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική