Τεχνοτροπία σκουριάς NOVACOLOR IRONIC 1+1 2LT

80.60 
Σύντομη Περιγραφή:

Εφέ σκουριάς. Η εφαρμογή των ironic Liquid Antichizzante παράγει μια οξείδωση όλων ίδιο με αυτές ανιχνεύσιμη σε σιδηρούχες επιφάνειες εκτεθειμένες στη φυσική διάβρωση από ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

Τιμή σε πόντους: 13432 πόντοι
IRONIC
Σε Απόθεμα
+

Εσωτερικό διακοσμητικό φινίρισμα για την επίδραση της σκουριάς.Το ironic είναι ένα σύστημα που αποτελείται από ένα υδατοδιαλυτά προϊόν κάτω, ironic fonto και ένα οξειδωτικό φινίρισμα, ειρωνικό Liquid Antichizzante. Η εφαρμογή των ironic Liquid Antichizzante παράγει μια οξείδωση όλων ίδιο με αυτές ανιχνεύσιμη σε σιδηρούχες επιφάνειες εκτεθειμένες στη φυσική διάβρωση από ατμοσφαιρικούς παράγοντες.
Το στυλ έρχεται σε αστικό περιβάλλον με μια πρόταση περισσότερο. Η διακόσμηση των τοίχων με τόλμη στρέφει προς την κατεύθυνση φέρνοντας στο εσωτερικό τραχύτητα μητροπολιτική με τις ατέλειες που κάνουν μοναδικά τα είχη της πόλης. Πολύ ευκολο στην εφαρμογή.

Εφέ Οξείδωσης:
Εφαρμόζετε 2 στρώσεις διαλυμένο IRONic Fondo με χρονική απόσταση τουλάχιστον 4 ώρες. Αφήνετε να στεγνώσει για 12 ώρες και εφαρμόζετε μία στρώση IRONic Liquido Antichizzante, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία. Για πιο έντονα αποτελέσματα οξείδωσης, εφαρμόζετε μία στρώση IRONic Liquido Antichizzante ανά 2 ώρες.


Εφέ Διάβρωσης:
Εφαρμόζετε 2 στρώσεις διαλυμένο IRONic Fondo με χρονική απόσταση τουλάχιστον 4 ώρες. Αφήνετε να στεγνώσει για 12 ώρες και εφαρμόζετε 2 στρώσεις IRONic Liquido Antichizzante, ταμποναριστά, με ένα σφουγγάρι θαλάσσης. χρονική απόσταση τουλάχιστον 2ώρες. Για πιο έντονα αποτελέσματα, εφαρμόζετε και μία τρίτη στρώση.


Αραίωση:

  • IRONic Fondo: αραιώστε με 25-35% νερό (σε όγκο) τόσο για το πρώτο όσο και για το δεύτερο χέρι. 
  • IRONic Antiquing Liquid: έτοιμο για χρήση

Απόδοση:

  • IRONic Fondo: 5-8m2/lt για δύο στρώσεις (οξείδωση), 3-6m2/lt για δύο στρώσεις (διάβρωση)
  • IRONic Liquido Antichizzante: 8-12m2/lt σε δύο στρώσεις.

Στοιχεία επισήμανσης
Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 εκπίπτει Εικονογράμματα κινδύνου εκπίπτει Προειδοποιητική λέξη εκπίπτει Δηλώσεις επικινδυνότητας εκπίπτει
Συμπληρωματικές δηλώσεις:
EUH208 Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη, μείγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζoλιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζoλ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
2.3 Άλλοι κίνδυνοι
Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ ΑΒΤ: Μη εφαρμόσιμο αΑαΒ: Μη εφαρμόσιμο
Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Γενικές οδηγίες: Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα.
Να μεταφέρετε τους πάσχοντες στον καθαρό αέρα. μετά από εισπνοή: Στη περίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό. μετά από επαφή με το δέρμα: Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι πολύ καλά. Αφαιρέστε την μολυσμένη ενδυμασία. Σε περίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό. μετά από επαφή με τα μάτια: Να πλύνετε τα μάτια κάτω από τρεχούμενο νερό αρκετή ώρα με ανοιχτά τα βλέφαρα. Αν συνεχίζονται οι ενοχλήσεις συμβουλευτείτε τον γιατρό. Προσοχή κατα τη πλύση των οφθαλμών, η εκτόξευση νερού με μεγάλη πίεση ενέχει κίνδυνο καταστροφής του κερατοειδούς, συμβουλευτείτε ένα γιατρό. μετά από κατάποση: Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό. Ποτέ μην χορηγείτε κάτι από το στόμα σε αναίσθητο άνθρωπο

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (2018_07_31_MSDS_Ironic_Fondo_GR.pdf, 150 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική