Βερνίκι ματ Starflash Line matt αυτοκινήτου Standox 1Lt

19.49 
Σύντομη Περιγραφή:

To βερνίκι αυτοκινήτου Line matt ανήκει στην νέα οικονομική σειρά Starflash της Standox. Συνδυάζει την υψηλή ποιότητα Standox με χαμηλή τιμή.

Τιμή σε πόντους: 3249 πόντοι
Starflash Line matt Standox
Σε Απόθεμα
+

To βερνίκι αυτοκινήτου Line matt ανήκει στην νέα οικονομική σειρά Starflash της Standox. Συνδυάζει την υψηλή ποιότητα Standox με χαμηλή τιμή.

Η σειρά Starflash αποτελείται από προϊόντα φιλικά για το περιβάλλον και το χρήστη, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας.

Έχει σχεδιαστεί για να δώσει στην επιφάνεια ένα τέλειο ματ φινίρισμα σε ολικές ή μερικές βαφές.

Η αραίωση του είναι 3:1 με τον σκληρυντή starflash Normal .


Στοιχεία επισήµανσης Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν ταξινοµείται και επισηµαίνεται σύµφωνα µε τον κανονισµό CLP.
Εικονογράµµατα κινδύνου GHS02 GHS07

Προειδοποιητική λέξη Προσοχή
 Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες: οξικός n-βουτυλεστέρας διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά αρωµατική ξυλόλιο, µίγµα ισοµερών
∆ηλώσεισ κινδυνου H226 Υγρό και ατµοί εύφλεκτα. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 
∆ηλώσεις προφυλάξεων P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. P103 ∆ιαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. P210 Μακριά από θερµότητα/σπινθήρες/γυµνές φλόγες/θερµές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε. P241 Να χρησιµοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός/εξαερισµού/φωτιστικός/εξοπλισµός. P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυµιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατµούς/εκνεφώµατα. P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ (ή µε τα µαλλιά): Αφαιρέστε αµέσως όλα τα µολυσµένα ενδύµατα. Ξεπλύνετε το δέρµα µε νερό/στο ντους. P405 Φυλάσσεται κλειδωµένο. P501 Απορρίψτε τα περιεχόµενα/δοχείο σύµφωνα µε τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισµούς.
Συµπληρωµατικές δηλώσεις: EUH066 Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο. Περιέχει νεοδεκανοϊκό 2,3-εποξυπροπύλιο, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 Άλλοι κίνδυνοι Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ  ΑΒΤ: Μη χρησιµοποιήσιµο  ΑΑαΒ: Μη χρησιµοποιήσιµο 

Brands:
Starflash line

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (10._Starflash_Matt_Clear_GR.PDF, 170 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική