Σκληρυντής Starflash Line Harter αυτοκινήτου Standox 500ml

9.00 
Σύντομη Περιγραφή:

Ο σκληρυντής αυτοκινήτου Starflash Line Harter Normal ανήκει στην νέα οικονομική σειρά Starflash της Standox. Συνδυάζει την υψηλή ποιότητα Standox με χαμηλή τιμή.

Τιμή σε πόντους: 1500 πόντοι
Starflash Line Normal Harter
Σε Απόθεμα
+

Ο σκληρυντής αυτοκινήτου Starflash Line Normal Harter ανήκει στην νέα οικονομική σειρά Starflash της Standox. Συνδυάζει την υψηλή ποιότητα Standox με χαμηλή τιμή.

Η σειρά Starflash αποτελείται από προϊόντα φιλικά για το περιβάλλον και το χρήστη, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας.


Στοιχεία επισήμανσης
Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
Εικονογράμματα κινδύνου GHS02 GHS07

Προειδοποιητική λέξη Προσοχή
Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες: Hexamethylene diisocyanate, oligomers οξικό 2-βουτοξυαιθυλο οξικός n-βουτυλεστέρας
διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά αρωματική
Δηλώσεισ κινδυνου H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H335-H336 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφυλάξεων P210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε. P241 Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός/εξαερισμού/φωτιστικός/εξοπλισμός. P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
Συμπληρωματικές δηλώσεις: EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Μόνο για επαγγελματική χρήση.
Άλλοι κίνδυνοι Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ ΑΒΤ: Μη χρησιμοποιήσιμο ΑΑαΒ: Μη χρησιμοποιήσιμο

Brands:
Starflash line

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (7._2014_Starflash_Hardener_normal_GR.pdf, 268 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική