Σκληρυντής Challenger CL 6600 Harter αυτοκινήτου 1LT

18.50 
Σύντομη Περιγραφή:

Ο σκληρυντής αυτοκινήτου Challenger CL 6600  Normal ανήκει στην νέα οικονομική σειρά  Συνδυάζει την υψηλή ποιότητα Standox με χαμηλή τιμή.

Τιμή σε πόντους: 3084 πόντοι
Challenger CL 6600
Σε Απόθεμα
+

Ο σκληρυντής αυτοκινήτου Challenger CL 6600 . Συνδυάζει την υψηλή ποιότητα Challenger με χαμηλή τιμή.

Η σειρά Challenger αποτελείται από προϊόντα φιλικά για το περιβάλλον και το χρήστη, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας.


Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 1272/2008.
Εικονόγραμμα και Προειδοποιητική λέξη του προϊόντος
Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή
Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα Περιέχει Εξαμεθυλενδιισοκυανικό, ολιγομερή ξυλένιο οξικό n-βουτύλιο αιθυλοβενζόλιο
∆ηλώσεις επικινδυνότητας H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
∆ηλώσεις προφυλάξεων P210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ ατμούς/ εκνεφώματα. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτική ενδυμασία / προστατευτικά γυαλιά/προστασία προσώπου. P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. P403 + P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας CL 6600 Harter (GR_el_1250070868_CHA.pdf, 328 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική