Εποξειδικό αστάρι αυτοκινήτου 4:1 με σκληρυντή HB 989 Body 1.25LT

16.31 
Σύντομη Περιγραφή:

Αντισκωριακό αστάρι δύο συστατικών HB Body 989 είναι κατάλληλο για εφαρμογή πάνω σε παλαιά χρώματα, μη λειασμένα γυμνά μέταλλα, αλουμίνιο και επιφάνειες ανοξείδωτες ή ψευδαργυρωμένες. Ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Τιμή σε πόντους: 2719 πόντοι
989 HB Body
Σε Απόθεμα
+

Υψηλής απόδοσης εποξειδικό αστάρι 2K με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες και εξαιρετική ικανότητα στεγανοποίησης, πρόσφυσης και γεμιστικότητας. Το αστάρι δύο συστατικών HB Body 989 είναι κατάλληλο για εφαρμογή πάνω σε παλαιά χρώματα, μη λειασμένα γυμνά μέταλλα, αλουμίνιο και επιφάνειες ανοξείδωτες ή ψευδαργυρωμένες. Ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Αναμειγνύεται σε σχέση 4:1 με τον ειδικό εποξειδικό σκληρυντή 989 και αφού αραιωθεί μπορεί να εφαρμοστεί με πιστόλι διαμέτρου ακροφυσίου 1,5-1,8 mm.

Συσκευασία: Αστάρι 1Lt / Σκληρυντής 250ml


Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
Εικονογράμματα κινδύνου

Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες: προϊόν αντιδράσεως:διςφαινολο-Α-(επιχλωρυδρίνη) εποξυρητίνη (αριθμητικό μέσο μοριακό βάρος ≤ 700) βουταν-1-όλη τολουόλιο
Δηλώσεις επικινδυνότητας
H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφυλάξεων P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Συμπληρωματικές δηλώσεις: EUH205 Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Brands:
HB BODY

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας BODY 989 (BODY_989_4_1_EPOXY_PRIMER_SURFACER-GR.pdf, 532 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική