Πίσσα για μόνωση αυτοκινήτου 951 AUTOFLEX HB BODY 1LT

7.29 
Σύντομη Περιγραφή:

Πίσσα BODY 951 για στεγανοποίηση και μόνωση αυτοκινήτου, με βάση το καουτσούκ. Παραμένει ελαστική, στεγνώνει γρήγορα, έχει πολύ καλή πρόσφυση και μπορεί να βαφεί αφού στεγνώσει με ακρυλικά μονής ή διπλής επίστρωσης.

Τιμή σε πόντους: 1215 πόντοι
AUTOFLEX BODY 951 1LT
Σε Απόθεμα
+

Πίσσα για στεγανοποίηση και μόνωση αυτοκινήτου με βάση το καουτσούκ. Η πίσσα 951 BODY μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κάτω και στα εσωτερικά μέρη του αυτοκινήτου προσφέροντας την απαραίτητη ηχομόνωση και στεγάνωση. Παραμένει ελαστική, στεγνώνει γρήγορα, έχει πολύ καλή πρόσφυση και μπορεί να βαφεί αμέσως "υγρό στο υγρό" με συνθετικά χρώματα ;ή να βαφεί αφού στεγνώσει με ακρυλικά μονής ή διπλής επίστρωσης.

Η 951 BODY πίσσα είναι έτοιμη για χρήση είναι χρώματος γκρι και εφαρμόζεται με ειδικό πιστόλι, (BODY UBS) που βιδώνει πάνω στο κουτί και με πίεση 5-6 bar (κοντό ρύγχος - ψιλό σαγρέ, μακρύ ρύγχος - άγριο σαγρέ).


Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
Εικονογράμματα κινδύνου GHS02 GHS07 GHS08

Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες: ξυλόλιο, μίγμα ισομερών τολουόλιο διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά αρωματική νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά, κατεργασμένη με υδρογόνο 
Δηλώσεις επικινδυνότητας
H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
Δηλώσεις προφυλάξεων
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P241 Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός/εξαερισμού/φωτιστικός/εξοπλισμός. P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
Brands:
HB BODY

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας HB BODY 951 (BODY_951_AUTOFLEX_SPECIAL_STONE_CHIP_PROTECTION-GR.pdf, 420 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική