3Μ Κερί Αντιδιαβρωτικής Προστασίας Διαφανές 1000 ml

16.74 
Σύντομη Περιγραφή:
CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008 ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Σύμβολα: GHS02 (φλόγα) |GHS07 (Θαυμαστικό) | GHS08 (ΚίνδυνοςΥγείας) |GHS09 (Περιβάλλον) | Συστατικά: Συστατικό C.A.S. No. % κ.β. Υδρογονοαποθειωμένη βαρειά νάφθα (πετρελαίου) 64742-82-1 35 -...
Τιμή σε πόντους: 2790 πόντοι
3M 08919
Σε Απόθεμα
+


CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008

ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ.
Σύμβολα: GHS02 (φλόγα) |GHS07 (Θαυμαστικό) | GHS08 (ΚίνδυνοςΥγείας) |GHS09 (Περιβάλλον) |

Συστατικά: Συστατικό C.A.S. No. % κ.β. Υδρογονοαποθειωμένη βαρειά νάφθα (πετρελαίου) 64742-82-1 35 - 45 Μέσος αλειφατικός διαλύτης νάφθας 64742-88-7 5 - 15
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: H226 Εύφλεκτο υγρό και ατμός. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση: Nευρικό σύστημα | H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά: P102 Μακριά από παιδιά. P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
Πρόληψη: P210A Μακριά από θερμότητα/θερμές επιφάνειες/σπινθήρες/γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. — Μην καπνίζετε. P260 Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. P273 Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Απόκριση: P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος : Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. P331 ΝΑ ΜΗΝ προκληθεί εμετός. P301 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (Τηλ. 2107793777) ή ένα γιατρό. P370 + P378G Σε περίπτωση  υρκαγιάς:Χρησιμοποιήστε ένα πυροσβεστικό μέσο κατάλληλο για εύφλεκτα υγρά όπως ξηρό χημικό ή διοξείδιο του άνθρακα για την κατάσβεση. Αποθήκευση: P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
Απόρριψη: P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς. 16% του μείγματος,  αποτελείται από συστατικά άγνωστης οξείας στοματικής τοξικότητας. 16% του μίγματος αποτελείται από συστατικά άγνωστης οξείας δερματικής τοξικότητας. Περιέχει 25% των συστατικών με άγνωστους κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον. ΕΕ VOC οδηγία (2004/42/ΕΚ) επισήμανση: 2004/42/EC IIB(e)(840) 450g/l

Σημειώσεις για την επισήμανση: Σημείωση P εφαρμόζεται στο CAS# 64742-82-1

Brands:
3M

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας 3M 08919 (3M_08919.pdf, 184 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική